Sist oppdatert: 15.09.2017 18:37


Etterlyste sikkerhets- og vedlikeholdsplan

  TEKST: ARNE HEIMESTØL


Bodil Øyhus Pihl (Sp) ytret i kommunestyrts spørretime sist torsdag bekymring for elevenes sikkerhet når de bruker skolenenes uteområder. Tjenesteleder Inger Randi Islandsmoen Kleven lovet tiltak og varslet at økonomiske midler vil bli innarbeidet i neste årsbudsjett.

 


Bilder kommunestyrerepresentanten hadde sendt til ordføreren.
 

 

Spørsmålet Øyhus Pihl stilte

Ordfører

Jeg ønsker å belyse og etterspørre vedlikeholds- og sikkerhetsplan ved de kommunale tjenestebyggenes lekeapparat. Bakgrunn for spørsmålet er følgende: 
 

I fjor høst hadde vi et uhell i et huskestativet grunnet manglende vedlikehold. Ei snerten 3. klassejente husker i bildekk-huska. Bolten som huska er festet med, er så slitt at den ryker. Selve huskefestet med tilhørende kjettingoppheng ramler rett i hodet på jenta. Hun slapp fra det hele med kul i hodet.
 

Ved Hbu har vi ett klatrestativ på skoleområdet. Her er det et klatrenett av slitt nylontau. Noe morkent og slitt fra hverandre, noe ødelagt og knyttet sammen igjen. Det er her småskoleelevene klatrer, henger, svinger seg og leker. Et lekeapparat med sklie i Bagn hadde i vår sperrebånd rundt seg fordi søledammen under sklia var for stor og dyp, ergo begrenset lekeområde.

 

Jeg har snakket med rektor ved min nærmeste skole som forteller at ansvaret ligger på hver enkelt skole og barnehage, men jeg forstår at det er ingen konkret plan som følges. Så lenge det ikke er rom i budsjettet til nyinvesteringer, vil alternativet til dagens lekeapparat være å fjerne klatrenettet så det gjenstår rammeverket med påler, eller fjerne påler og alt.

For barna som tross alt har dette som eneste lekestativ, vil det være sørgelig. For Hbu sin del håper vi et forsvarlig lekeområde kommer på plass etter at bredt sammensatt initiativ fra elevråd, FAU i skole og barnehage, idrettslag, skole med flere. Men uansett kommer vi ikke bort ifra det jeg tror er kommunens ansvar for barns sikkerhet i skolehverdagen, også hva gjelder fysisk lekemiljø.

 

Jeg spør; hvilken rutine/kontroll har vi i dag, og er dette i tråd med evt. de  retningslinjer/regler som foreligger fra myndighetene? 
 

For kommunale bygg har vi en vedlikeholdsplan. Kunne vi ønsket oss det samme for leke-og aktivitetsapparat? En plan som sikrer kontroll av apparatene og som vektlegger barnas rett på trygt lekemiljø? 

 

Tjenesteleder Inger Randi Islandsmoen Kleven sitt svar
Vi har ulike retningslinjer vi må forholde oss til, eksempelvis «Veileder til forskrift om miljørettet helsevern i barnehage og skoler», Opplæringslova kap. 9A «Elevane sitt skolemiljø» og forskrift til opplæringslova § 12-1, «Tryggleik for elevane».

 

Skolene og barnehagene skal ha et internkontrollsystem som ivaretar barn og elevers sikkerhet. Barn og unge skal være trygge i barnehagen og i skolen.


Barnehagene har sjekklister som gjennomgås daglig. Skolene har ingen skriftlige rutiner for daglig gjennomgang av uteområdet. Det er ingen lovkrav om årlig gjennomgang fra ekstern kontrollør

Dette skjer framover:

 

Bagn skule: Nærmiljøanlegg 2019. Administrasjonen vurderer om vi skal foreslå for kommunestyret at det avsettes midler til lekeapparat på investeringsbudsjettet for 2019.


Hedalen barne- og ungdomsskole: Nærmiljøanlegg 2018. Administrasjonen vil foreslå for kommunestyremøtet at det avsettes midler til lekeapparat på investeringsbudsjettet for 2018.


Det innhentes tilbud fra forskjellige eksterne leverandører som kontrollerer uteområdene våre. Videre utarbeider vi interne rutiner der skolen i samarbeid med teknisk har jevnlige gjennomganger av uteområdene våre.