Sist oppdatert: 18.09.2017 06:25


Misnøye med Kommunerevisjon IKS

  ARNE HEIMESTØL

Det siste halvåret har Kommunal Rapport satt kritisk søkelys på kommunerevisjonen i Valdres og Hallingdal. En riksdekkende undersøkelse avisa har gjennomført, viser at bare to av ti rådmenn som har svart på undersøkelsen i Hallingdal og Valdres, mener at kommunen i stor grad har tilfredsstillende revisjon.

Av undersøkelsen framkommer det at rådmennnene som har respondert, er kritiske både til revisjonenes uavhengighet og kompetanse. De fleste ser liten eller ingen nytte av forvaltningsrevisjoner. – De ser heller ikke noe klart skille mellom revisjonen og kontrollutvalg/kontrollutvalgssekreteriat, slik det etter loven skal være, opplyser avisa. På landsbasis svarer derimot sju av ti rådmenn at kommunen har en svært tilfredsstillende revisjon.

Ikke enig
– Kommunerevisjon IKS har høy kompetanse blant sine medarbeidere og har hatt meget høy anseelse blant både rådmenn, ordførere, kontrollutvalg, kommunestyremedlemmer, innbyggere og på landsbasis. Omdømmet blir selvfølgelig revet noe ned av den ensidige negative medieomtalen som Kommunal Rapport og Avisa Valdres har bedrevet etter påske 2017, skriver revisjonssjef Åge Sandsengen.

  • Har du innlogg, kan du lese hele oppslaget i Kommunal Rapport her.