Sist oppdatert: 22.09.2017 06:48


Sannheten skal fram, men hvor er den?
– Inntrykk fra dag 4 (torsdag) i rettssaken mellom Håkon Rydland og Sør-Aurdal kommune –

  TEKST: ELDOR BRÅTHEN
BILDER: ARNE G. PERLESTENBAKKEN

– Nå skal sannheten fram om oppsigelsen. Dette var overskriften på første side i avisa Valdres tirsdag 19. september. Senere har avisa referert denne saka svært grundig helt fram til og med siste vitneprov torsdag, og Hedalen.no har gjengitt disse referatene.


Håkon Rydland og advokat Jostein Nordbø


Advokat Øyvind Gjelstad og ordfører Kåre Helland


Dommerpanelet

Sammen med fotograf Arne P. og noen andre tilhørere fulgte jeg rettssaken i Valdres Tinghus nå i dag, men jeg kommer ikke til å gjenta mye av det som allerede er skrevet og publisert. I stedet vil jeg prøve å formidle noen av de inntrykk og spørsmål jeg personlig sitter igjen med så langt.

Første vitne var konstituert rådmann, Karin Stegarud. Hennes vitneprov varte bortimot fem kvarter, og inneholdt blant annet en påstand om at Håkon Rydland diskrediterte ansatte, kanskje spesielt Stegarud selv. Dvs. han omtalte dem på en negativ måte overfor ordfører og andre.


Karin Stegarud

Mye kom til å dreie seg om avtalen med Erland Odden om kr 100 000 i betaling for å bistå i økonomiske saker. Etter Stegaruds eget utsagn var økonomi et område hun hadde liten erfaring med.

Da Rydland senere uttalte at han trodde budsjettarbeid var for vanskelig for henne, var det diskreditering eller noe han hadde rimelig grunn til å oppfatte som det faktiske forhold?

Plansjef Svein Granli hadde ikke registrert sammenblanding mellom politikk og administrasjon i Sør-Aurdal kommune. Lignende utsagn kom også fra andre vitner, slik at vitneutsagnene på dette området virket godt koordinerte. Som plansjef er Svein Granli ansvarlig for prosjekteringa av Sør-Aurdalhallen, og han reagerte, med rette eller urette, på at Håkon Rydland stilte spørsmål vedr. tallmaterialet som var lagt fram.


Plansjef Svein Granli

På spørsmål fra Håkon Rydlands advokat bekreftet Granli at han flere ganger hadde fått positive tilbakemeldinger fra Rydland. Dette i kontrast til kst. rådmann Stegaruds utsagn om at Rydland diskrediterte sine ansatte.

Personalsjef Bjørg Dokken la fram sin oppfatning om hva som er god ledelse, og kommuniserte sterkt at Rydland, etter hennes oppfatning, ikke er en god leder. Så kan man kanskje spørre om dette var vitneutsagn eller et forsøk på prosedyre til fordel for Sør-Aurdal kommune? Rydlands reaksjon over avtalen med Erland Odden har vi tidligere vært inne på, men Dokken kunne på ingen måte forstå denne reaksjonen.


Personalsjef Bjørg Dokken

Dokken hadde ikke kjennskap til at Rydland hadde utført arbeid mens han var sykmeldt, men hun hadde registrert hans tilstedeværelse på møter. Hun var ellers den som førte i pennen ordførerens innstilling om at Rydland skulle sies opp. På spørsmål fra Rydlands advokat svarte Dokken at hun fant paragrafene , og man kan undres over at ingen juridisk vurdering var innhentet før man la fram en så alvorlig innstilling.

Formannskapsmedlem og gruppeleder i Senterpartiet, Arne Leite, kom inn på Rydlands arbeid med «Visjon Valdres», dvs. en mulig kommunesammenslåing, og fortalte at man hadde forsøkt å «veilede» Rydland på dette punktet.
Etter min oppfatning pekte Leite på få punkter som skulle tilsi oppsigelse av rådmannen , men han var likevel trygg på at at var beslutningen var riktig. At saken ble behandlet i ikke-formalisert møte, var etter Leites oppfatning «uproblematisk.»


Arne Leite

Ragnhild Kvale er kommunestyrerepresentant for Senterpartiet, og som sådan arbeidsgiver for kommunalt ansatte. Samtidig er hun hovedtillitsvalgt og skal ivareta ansattes interesser overfor arbeidsgiver. Denne rolleblandingen fant Kvale på ingen måte vanskelig.


Ragnhild Kvale

Formannskapsmedlem Marit Hougsrud fortale i et kort vitneutsagn om hvordan hun og et annet formannskapsmedlem hadde forsøkt å overlevere Rydlands oppsigelse etter kl. 22 om kvelde, Som kjent var Rydland ikke heime, og man endte opp med å skremme broren.


Marit Hougsrud

Revisjonssjef Åge Sandsengen kom med sterke utfall mot Håkon Rydland. Han omtalte « Odden- Grimsrud saken», som altså førte til at begge disse medarbeiderne valgte å si opp sine stillinger i Sør- Aurdal kommune. Til avisa Valdres kommuniserte Sandsengen at denne saken ikke burde omtales.
Han kommuniserte ikke til Rydland at han oppfattet Rydlands uttalelser som truende, men han fant det hensiktsmessig å formidle denne oppfatningen i rettsmøtet. Man kan forstå at Rydland reagerte.


Revisjonssjef Åge Sandsengen

Inger Randi Islandsmoen  Kleven ble innkalt som siste vitne selv om kommunen i utgangspunktet ønsket å frafalle henne. Hun fortalte om godt samarbeid med Håkon Rydland, og i likhet med andre, et «godt og ryddig» forhold mellom administrasjon og politikere.


Inger Randi Islandsmoen Kleven

Jeg har nå referert litt fra de forskjellige vitneutsagn og gitt mine personlige kommentarer. Siste dag i denne rettsaka er i morgen, og så vil det vel gå litt tid før avgjørelsen faller. Enkelte kommunestyrerepresentanter har underveis uttrykt at man burde ha kommet fram til en avtale. Forunderlig nok har man likevel endt opp med enstemmige beslutninger som førte til rettssak, og spørsmålet er da: – Har våre politikere gjort det de kunne og burde for å unngå denne situasjonen?

Jeg innledet med å spørre: – Hvor er sannheten? Retten er nødt til å finne den, eller i alle fall noe man kan presentere som en juridisk riktig og rettferdige avgjørelse. Det er vanskelig å se at denne saka kan få en vinner.

Det vi kan håpe på, er at oppsigelsesvernet for kommunalt ansatte, medregnet rådmenn, er sterkere enn ledende politikere i Sør-Aurdal tydeligvis mener det bør være, at det politiske livet i Sør-Aurdal etter hvert kan beskjeftige seg med andre ting, og at saka kan føre til større åpenhet, bl.a. om forhold som kanskje ikke er fullt så klare, enstemmige og harmoniske som det man ønsker å gi uttrykk for.