Sist oppdatert: 03.09.2017 12:03


Tidsskille for Fekjær psykiatriske senter

  ARNE HEIMESTØL
1. september var 13 års samarbeid med Sykehuset Innlandet HF over, og Fekjær psykiatriske senter har nå driftsavtale med Helse Sør-Øst RHF
.
 
Fra venstre: avdelingssjef Alf Skar, Akutt- og psykoseavdelingen i Sykehuset Innlandet HF, divisjonsdirektør Gunn Gotland Bakke, Divisjon psykiatri i Sykehuset Innlandet HF, og institusjonssjef Elling Fekjær, Fekjær psykiatriske senter.
 
– Dette er en dag for både vemod og glede, sa Elling Fekjær på en markering på senteret sist torsdag. Vemodet knyttet han opp mot at et velfungerende samarbeid med Sykehuset innlandet avsluttes.
– Glede over at et nytt samarbeid er på plass, et samarbeid som viderefører og gir muligheter til å utvide tilbudene Fekjær i dag gir.

Sentrale medarbeidere fra toppledelsen i Sykehuset innlandet hadde bedt om å få komme til Fekjær for å takke for særdeles godt samarbeid gjennom mange år.

I sin tale roste Gunn Gunn Gotland Bakke Elling Fekjær for hans  pågangsmot, faglige teft og omsorg han gjennom sitt arbeid har vist.
– Det er ikke alle som får avtale med Helse Sør-Øst, sa hun, og takket for samarbeidet ved å overrekke 25 000 kroner som skal brukes til kompetansekurs på Fekjær.

Milepæler i Fekjærs historie
   
1942 Den første pasienten i privat pleie
1955 Internatet stod ferdig
1970 Elling overtar Fekjær
1971 Fekjær psykiatriske sykehjem etablert med driftsavtale med Oppland fylkeskommune
2001 Navneendring til Fekjær psykiatriske senter
2004 Organisert under Sykehuset Innlandet HF
2004 Fekjær psykiatriske poliklinikk godkjent
2009 Fekjærtunet overgangsboliger etablert
2017 Driftsavtale med Helse Sør-Øst RHF

Alf Skar fortalte at han hadde fulgt Fekjær fra 2003 til 2017. Også han takket for godt samarbeid. – Fekjær har funnet sin nisje. Senteret har et sterkt faglig fokus og en robust organisasjon. Jeg vet at pasienter kjenner seg velkommen i Fekjær. At en pasient kan ha en tillitsmannsfunksjon i et slikt tilbud, er uvanlig, men bra!

Skar sa at han ser lyst på framtiden for Fekjær og rådet senteret til å rendyrke profilen det har i dag.

Fra venstre: Alf Skar, Elling Fekjær, Gunn Gotland Bakke, Tor Anders Perlestenbakken, Tone Kristin Markussen, Gunnar Fossholt og Bjarne Berg

Den nye avtalen
Fekjær spykiatriske senter (FPS) er nå organisert som en stiftelse. På vegne av denne stiftelsen undertegnet institusjonssjef Elling Fekjær 18. august i år ytelsesavtale med Helse Sør-Øst RHF.

Avtalen innebærer 100 % dekning for 16 plasser på døgnbehandling, samt 509 konsultasjoner på poliklinikk i perioden 1.9.–31.12.2017. Målgruppen på døgnbehandlingen er unge voksne, hovedsakelig i alderen 18–35 år, med alvorlige psykiske lidelser.

Fekjærtunet fortsetter som et kommunalt bo- og oppfølgingstilbud med et nært og tett faglig samarbeid med poliklinikken ved Fekjær psykiatriske senter for viderebehandling av pasienter etter døgnopphold.

Henvisende instans, DPS/sentralsykehusavdeling, fastlege, NAV, pårørende, førstelinjetjenesten i aktuelle kommuner og Fekjærtunet overgangsboliger er sentrale samarbeidsparter for FPS.

Forsknings- og utviklingssamarbeid innenfor fysisk aktivitet og psykisk helse videreføres.

  • Her kan du lese hele avtalen.

Kvalitet
Kvalitet i alle ledd hører med om en skal kunne få slike avtaler. Ikke minst gjelder dette at senteret må sikre seg nødvendig fagkompetanse. – En kan ikke kalle seg en spesialisthelsetjeneste uten at en har spesialister. Det siste året har Fekjær arbeidet mye med denne utfordringen, og lykkes med det.

Boligmassen som skal brukes av senteret, er i god stand. Boligtilbud for ansatte er på plass både i Brunbakklia og andre steder i bygda. Fiber var og er en forutsetning for videre drift, og nå er et stort og flunkende nytt datasystem på plass.