Sist oppdatert: 02.11.2018 07:56

Sendt på gangen

  Da kommunestyret skulle behandle saken Internkontroll skole. Tilstandsrapport for grunnskolen 2018, vedtok de folkevalgte at behandlingen av saken skulle gå for lukkede dører.

Harald Liodden (KrF) tok ordet da saken ble åpnet, og mente at den burde behandles i åpent møte. Ordfører Kåre Helland viste til offentlighetslovens § 13, opplæringslovens § 15.1 og kommunelovens § 31.2 og 31.4 og mente at disse paragrafene var grunnlag for at saken burde gå for lukkede dører. Liodden trakk da forslaget sitt.

Saksdokumentene
Det var to saksdokumenter til denne saken.
Internkontroll skole. Tilstandsrapport for grunnskolen 2018 ligger åpent på nettet. I tillegg hadde kommunestyrets representanter fått en tilstandsrapport som ikke var offentlig.

Avdekket brudd på regelverket ved SAUS
Da Hedalen.no ble kjent med saken, oppdaget vi at Fylkesmannens tilsynsrapport Felles nasjonalt tilsyn 2014 – 2017, Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen, Skoleeiers forsvarlige system ikke var omtalt i den åpne delen av saksframstillingen. Vi spurte flere politikere om de var kjent med tilsynsrapporten, men ingen av dem vi var i kontakt med, hadde hørt noe om den.

Her gjengir vi sammendrag av rapporten:

Tema
Tema for tilsynet er skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen, herunder opplæringen i fag, underveisvurdering for å øke læringsutbyttet, underveisvurdering som grunnlag for tilpasset opplæring og spesialundervisning og vurdering av behov for særskilt språkopplæring.
Formålet med tilsynet er bedre regelverksetterlevelse på disse områdene slik at elevene får størst mulig utbytte av opplæringen.

Gjennomføring
Varselbrev ble sendt ut 01.09.2017. Egenvurdering og dokumentasjon ble oversendt Fylkesmannen innen fristen 25.09.2017. Det ble gjennomført intervjuer med lærere,
elever og rektor på Sør-Aurdal ungdomsskole 26.10.2017.

Skoleeier og rektor ble intervjuet 27.10.2017. Etter vurderinger basert på innsendt dokumentasjon og intervjuer, utarbeidet Fylkesmannen foreløpig tilsynsrapport, som ble oversendt
04.12.2017. Rapporten avdekket lovbrudd, og frist for eventuelle innspill ble satt til 10.01.2018. Sluttmøtet ble avholdt 18.12.2017. Sør-Aurdal kommune kom med innspill til foreløpig rapport i brev av 04.01.2018, mottatt 15.01.2018.

Fylkesmannen har vurdert innspillene fra Sør-Aurdal kommune, og har nå utarbeidet endelig tilsynsrapport. Kommunens innspill og Fylkesmannens vurderinger av disse presenteres løpende i rapporten.

Avdekkede brudd på regelverket
Det er avdekket lovbrudd i kap. 3 Skolens arbeid med opplæring i fag, kap. 4. Underveisvurdering for å øke elevens læringsutbytte, kap. 6 Vurdering av behov for særskilt språkopplæring og i kap. 7. System for å vurdere og følge opp at kravene er etterlevd.

Status på rapporten og veien videre.
Dette er endelig tilsynsrapport, og det blir varslet pålegg om retting av lovbruddene i rapportens kapittel 8. Sør-Aurdal kommune får frist til 20.09.2018 til å rette lovbruddene.

  • Les hele rapporten her.

Spørsmål til rådmannen

Hedalen.no sendte 28.10. følgende spørsmål til rådmannen:

  1. Er denne tilsynsrapporten med SAUS omtalt i Tilstandsrapport for grunnskolen 2018? https://www.fylkesmannen.no/globalassets/fm-oppland/dokument-fmop/barnehage-og-opplaring/endelig-tilsynsrapport_sor-aurdal.pdf
  2. Hva har skoleeier gjort for å rette brudd på regelverket, jf. s. 40 i tilsynsrapporten.
  3. Har kommunen oversikt over hvordan status er på andre skoler i kommunen på de områder som er omtalt i Fylkesmannens tilsynsrapport?
  4. Hvilken lærdom kan skolene i kommunen samlet sett trekke av Fylkesmannens tilsynsrapport?

Etter kommunestyret torsdag opplyste rådmannen at det ble reist spørsmål knyttet til tilsynsrapporten i den lukkede delen av møtet. Han sa også at Hedalen.no vil få svar på spørsmålene som er stilt, i begynnelsen av neste uke.