Sist oppdatert: 21.08.2018 16:30

Mangelfull innkalling?

 

ARNE HEIMESTØL

 

På kommunens hjemmeside leser vi at kommunestyret skal ha møte torsdag 23.8. i tidsrommet 09.00–15.00. Det er ikke lagt ut saksliste for møtet.

 

Her ser du skjermdump av informasjonen på siden Møteplan og saker tatt tirsdag 21.8.2018 kl. 15.05:

 

 

Nå viser det seg at rådmannen 17. august sendte denne invitasjonen til dialogseminar. Det framgår ikke av invitasjonen hva kommunestyret, 1. vararepresentant, leder for eldrerådet, leder for råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne, hovedtillitsvalgte, hovedverneombud og tjenesteledere skal ha dialog om.

 

Vi har spurt seniorrådgiver Mette Rundsveen hos Fylkesmannen i Oppland om hvilke krav som stilles til en innkalling når kommunestyret skal møte. Hun viser til kommunelovens §32.2 og 3 som lyder slik:

2. Lederen av folkevalgt organ setter opp sakliste for det enkelte møte. Innkalling til møtet skal sendes organets medlemmer med høvelig varsel, og skal inneholde en oversikt over de saker som skal behandles.

3. Saklisten til møtet og andre dokumenter som ikke er unntatt fra offentlighet, skal være tilgjengelig for allmennheten. Møte i folkevalgte organer skal kunngjøres på hensiktsmessig måte. Dette gjelder også møter som det må antas vil bli helt eller delvis lukket etter § 31.

Med bakgrunn i dette stiller vi følgende spørsmål?

  1. Er det et kommunestyremøte som skal holdes?

  2. Er møtet åpent for allmennheten?

  3. Hvilke saker skal møtet behandle?

  4. Vil det bli ført møteprotokoll?

Siste:
En stund etter at vi tok skjermdump som vist ovenfor, ble siden oppdatert.

Vi merker oss at kommunestyret er innkalt av rådmannen med denne formuleringen:

Den som har lovlig forfall, eller er inhabil i noen av sakene, må melde fra så snart som mulig, tlf. 61 34 85 08, slik at varamedlemmer kan bli innkalt. Varamedlemmer møter etter nærmere innkalling.