Sist oppdatert: 17.12.2018 18:03

Opprusting av Hedalsvegen

  ARNE HEIMESTØL

I 2019 skal det gjennomføres vedlikeholdsarbeider på fylkesveg 243 på strekningen Buskerud grense–Hedalen stavkirke. Etter planen avsluttes arbeidene med at det legges nytt, fast dekke i 2020.

Deler av Hedalsvegen er i heller dårlig forfatning. Nå skal grøfter reetableres, stikk- og avkjøringsrenner skal skiftes ut, det vil bli gjennomført punktvise forsterkninger og det skal ryddes skog.

– Vi er i gang med å lage konkurransegrunnlag, og det er flere veger som inngår i dette. Vi får tildelt en ramme til vedlikehold, og det er for tidlig å si noe om hvor mye som skal gå til denne kontrakten, opplyser Anders Sveen i Statens vegvesen.

Dette leser vi på side 25 i Oppland fylkeskommunes handlingsplan for fylkesveget 2018–2021:

Tiltakene som utføres gjennom vedlikeholdskontrakter utføres i tråd med «godt nok» -tankegangen. Dette innebærer at man tar hånd om vannet ved å reetablere grøftene, rensker terrenggrøfter for å sikre avløp fra veggrøfter, foretar stedvis masseutskifting av vegfundamentet og forsterker vegen ved
hjelp av armeringer eller forsterket asfalt. Vegen breddes i utgangspunktet ikke, og den følger den eksisterende veglinjen.