Sist oppdatert: 19.12.2018 17:14

Vedtok treårig bosettingsprosjekt

  TEKST: ARNE HEIMESTØL
BILDE: ARNE G. PERLESTENBAKKEN


Det blir færre innbyggere i Sør-Aurdal, og både private og offentlige arbeidsgivere sliter med å skaffe kvalifisert arbeidskraft. Dette vil kommunestyret gjøre noe med.
 

Fra folkemøte i Begnadalen i april: Knut Lunden Hougsrud, Bodil Øyhus Pihl, Svein Gunnar Huset, Hans Erik LybekkAnne Live Garvik (fra prosjektet "Huga på gard" og Lars Erik Thorsrud. (Ingrid Øyhus var ikke til stede.)

En politisk initiert og sammensatt gruppe utarbeidet våren 2018 et notat til kommunestyret med tittelen «Aktiv bosetting». Notatet ble behandlet i kommunestyret 19. juni, og der fikk rådmannen i oppdrag å utarbeide en sak der en skulle se på finansielle muligheter og å utarbeide en prosjektbeskri-velse.

Sist torsdag fikk kommunestyret saken til behandling, og det ble tidlig klart at politikerne hadde noe større ambisjoner enn det rådmannen anbefalte.

Rådmannens forslag til vedtak fikk enstemmig tilslutning:

1. På grunn av utfordringer knyttet til ekstern finansiering prioriteres følgende hovedfokusområder i forbindelse med «Aktiv bosetting»:
  1. Rekruttere kompetent arbeidskraft til offentlige og private virksomheter Sør-Aurdal gjennom et samarbeid mellom kommunen og næringslivet.
  2. Styrking av kommunens kompetanse og kapasitet innen arealplanlegging tas med i vurderingen knyttet til arbeidet med «Bærekraftig utvikling av kommunen» jfr sak 057/18 i kommunestyret 01.11.18
2. Utarbeide en kommunikasjonsstrategi der særlig Sør-Aurdal kommunes
internettsider og aktivitet på Facebook får en mer sentral rolle.
3. Øve påtrykk for fortsatt rask fiberutbygging i Sør-Aurdal.
4. Ferdigstille kommunedelplan for Bagn som gir grunnlag for å utarbeide
reguleringsplaner for nærings- og boligtomter i og nær Bagn sentrum.
   
Tilleggsforslag fra Sør-Aurdal Sp fikk også enstemmig tilslutning:
1. Kommunestyret støtter oppstart av det 3-årige bosettingsprosjektet
«Aktiv bosetting»

Forslag til noen mål for prosjektet:

  • Stoppe befolkningsnedgangen i Sør-Aurdal ved å beholde innbyggerne, og øke tilflyttingen til kommunen.
     
  • Skaffe bedrifter og kommunen arbeidstakere med relevant kompetanse.
     
  • Få bosetting på fraflyttede boplasser i kommunen.
2. Det oppnevnes en prosjektgruppe som har ansvaret for oppstarten av prosjektet.
Gruppa skal består av fem personer, og har følgende sammensetning:
To politikere som velges av kommunestyret, forslag:
I. Trine Adde Hansebakken
II. Svein Gunnar Huset
En person fra kommuneadministrasjonen som rådmannen oppnevner.
To personer fra næringslivet i Sør-Aurdal; en fra landbruksnæringen og en fra øvrig næringsliv.
3. Prosjektgruppa lager prosjektbeskrivelse for Aktiv bosetting, og søker om midler til del-finansiering fra utrednings- og tilretteleggingsmidlene til Fylkesmannen i Oppland.
4. Prosjektgruppa tar kontakt med næringslivet og næringslivsorganisasjo-ner i Sør-Aurdal for å forsøke å få til et samarbeid om prosjektet.
5. Prosjektgruppa tar kontakt med Valdres Natur- og Kulturpark og Visit Valdres for informasjon og støtte.
6. Kommunestyret bevilger inntil 50% av prosjektkostnadene, med et øvre tak på 500 000 kr per år. Maksimalt 1,5 millioner for hele prosjektperioden.
Beløpet dekkes med bruk av innkommet eiendomsskatt, iht. handlingsregelens bestemmelser om investering.
7. Prosjektgruppa legger frem sak til kommunestyret i august/september 2019 som inneholder: prosjektbeskrivelse, finansieringsplan og forslag til styringsgruppe for drift av Aktiv bosetting. Endelig vedtak om videre drift av prosjektet fattes her.
Tilleggsforslag til punkt 1 fra Sør-Aurdal Høyre ble også enstemmig vedtatt:
Sikre kontakten mellom kommunen og innbyggere som er under utdannelse.