Sist oppdatert: 22.12.2018 08:09

Ikke helt på nett om fiber

  ARNE HEIMESTØL
Kommunestyret vedtok tirsdag enstemmig å støtte fiberutbygging til utvalgte adresser med 1,5 millioner kroner – forutsatt fylkeskommunal medfinansiering. Både rådmannen og flere politikere hadde ordet i saken, men debatten viste meningsforskjeller om videre satsing.

Bakteppe for saken var blant annet Telenor sin storsatsing på fiberutbygging i flere deler av Sør-Aurdal.

Denne satsingen grep inn i områder i Begnadalen og på Leirskogen som kommunen hadde tenkt trengte offentlig medfinansiering. Da dette ble klart, måtte prosjektet omdefineres til å gjelde adresser som ikke får tilbud.

Elling Fekjær (TPK) fikk ordet først. – Dette må være aktiv bosetting på sitt beste, et godt instrument for å få folk til å bo, virke, utvikle seg og trives.

Fekjær minte om at det er vanskelig å få til kommersiell fiberutbygging overalt i kommunen. – Jeg håper at alle fast bosatte i Sør-Aurdal skal få tilbud om fiber til en akseptabel pris. Fekjær minte om at det kommer en ny sak om fiberutbygging, og kom derfor med forslag til merknad.

Sør-Aurdal kommune må støtte de fastboende husstandene økonomisk der det ikke er mulig å få til kommersiell utbygging innen en kostnadsramme på 10 000 kr.

Harald Liodden (KrF) uttrykte glede over Telenor sin fibersatsing.
– Konkurranse i markedet er sunt. Med Telenor sitt tilbud står kunden fritt til å skifte operatør når bindingstiden på ett år er omme. Dette skiller seg fra SAE/Eidsiva sine vilkår, der monopolet råder. – Telenor sitt tilbud er et veldig godt tilbud, konkluderte Liodden.

Magne Damslora (Ap) mente også at Telenor sitt tilbud er veldig bra. – Vi må oppfordre alle eldre til å få seg fiber. Damslora viste til mulighetene velferdsteknologi byr på i framtida.

Marianne Halldis Jensen (Ap): – Jeg har takket ja til fiber – ikke fordi jeg er så flink til å bruke det – men heller for dem som skal overta huset etter meg.

Magnhild Huseby Bolstad (H): – Det er positivt med videre fiberutbygging. Vi skal oppfordre folk til å skaffe seg fiber, men det må ikke være slik at hvis du ikke vil, så skal du. Det er noen som pensjonister som opplever det, og 10 000 kr er litt penger. Eiendomsskatt er penger for folk. Det er dette også.

Huseby Bolstad stilte også spørsmål om det er samfunnsøkonomisk lønnsomt å sørge for at alle skal ha fiber. – Vi bor grisgrendt til og må bruke pengene våre på mest mulig fornuftig måte. Vi har begrensa med ressurser og må først ta tak i de lovpålagte oppgavene og bruke penger der.

Arne Leite (Sp) støttet tanken bak innholdet i merknaden, men var skeptisk til at det en allerede nå skulle ha med et beløp i den.

Etter dette innlegget justerte Fekjær innholdet i merknaden slik at kostnadsramme på 10 000 kr ikke ble med. – Poenget mitt er at vi må gi støtte slik at vi får bosetting i hele Sør-Aurdal, sa Fekjær.

Reidar Schlytter (Ap) uttrykte glede over Telenors tilbud. – Jeg håper at det vi bevilger, kan være med på å gi tilbud til dem som faller utenfor tilbud som blir gitt fra Telenor. – Jeg mener 10 000 kr er altfor mye å betale for en slik tilkobling.

Schlytter viste også til møte han hadde hatt med Telenor. Her hadde han fått opplyst at det kan komme en fase 2 i Telenor sin satsing i Sør-Aurdal.

Rådmannen uttrykte en viss støtte til Fekjær sin forslag til merknad, men mente det kunne by på utfordringer å finne kriterier for hvem det er som skal få støtte.  – Jeg er også litt enig i det som har vært sagt om samfunnsøkonomi. Hvor langt skal vi dra dette?

Elling Fekjær sa da at hans forslag ikke var forslag til vedtak, men forslag til merknad.

Steinar Skjerve (TPK) minte om at velferdsteknologi forutsetter god nettilgang.

Bodil Øyhus Pihl (Sp) hevdet at sikkert og stabilt mobilnett er vel så viktig som fiber, sett fra hjemmesykepleien sin satsing på velferdsteknologi.

  • Her kan du se behandlingen av saken. (Velg delen Støtte fil fiberutbygging i Sør-Aurdal.)

Her er merknaden som til slutt ble enstemmig vedtatt:

Sør-Aurdal kommune må støtte de fastboende husstandene økonomisk der det ikke er mulig å få til kommersiell utbygging.