Sist oppdatert: 07.12.2018 13:54

Penger på bok

ARNE HEIMESTØL
Sør-Aurdal kommune har for tiden penger på diverse fond. Disposisjonsfondet alene bør utgjøre 10–15 % av driftsinntektene.

I 2019 vil disposisjonsfondet etter budsjettforslaget utgjøre 11,3 %, mens det etter forutsetningene i økonomiplanperioden er økt til 12,8 % i 2022.

Det er vedtatt benyttet kr 7 000 000 av ubundne investeringsfond og kr 9 000000 av disposisjonsfond som egenfinansiering av Sør-Aurdalshallen.

I følge budsjett- og økonomiplanen vil fondene utvikle seg slik i årene 2018–2022:

  2018 2019 2020 2021 2022
Bundne driftsfond 11 136 000 9 669 000 7 673 000 5 677 000 3 681 000
Ubundne investeringsfond 7 825 000 825 000 825 000 825 000 825 000
Bundne investeringsfond 549 000 549 000 549 000 549 000 549 000
Disposisjonsfond 41 263 000 34 623 000 35 942 000 37 997 000 40 846 000
Sum fondsmidler 60 773 000 45 666 000 44 989 000 45 048 000 45 901 000

Netto driftsresultat
Kommunen har hatt et mål om at netto driftsresultat skal være på minst 1,75 prosent av driftsinntektene. Det målet er det ikke lagt opp til at en skal nå i kommende økonomiplanperiode.

  2018 2019 2020 2021 2022
Driftsinntekter 294 727 000 305 639 000 309 926 000 313 535 000 318 206 000
Netto driftsresultat 27 000 2 131 000 1 292 000 1 949 000 2 736 000
Netto driftsres. i % 0,01 % 0,70 % 0,42 % 0,62 % 0,86 %