Sist oppdatert: 02.02.2018 18:51

Uventet utvikling i saken om Fossvangbygget

 

Etter formannskapsmøtet 23. januar var det ventet at Fossvangbygget skulle rives med det første. Ordfører Kåre Helland har nå undertegnet en avtale på vegne av kommunen der Bagn idrettslag overtar bygget.

 

Bygger seg opp: Fossvang-bygningen er snart borte i ca. 3 meter i høye steinmasser. Nye lass med grovstein frå Bagnskleivtunnelen blir kjørt på både tidlig og seint. Foto: Bjørn Karsrud

 

Kan driftes videre
Idrettslaget overtar bygget slik det står per 31.1.2018. Videre leser vi at avtalen er et ledd i makeskifteavtalen vedrørende Fossvangområdet, som framskaffelse av tomt til Sør-Aurdalshallen.

 

Bagn IL overtar det kommunale bygget mot en kompensasjon tilsvarende innhentet rivekostnad på 468 000 kroner eks. mva. I tillegg mottar Bagn IL et kronebeløp tilsvarende heftet tilskudd på spillemidler for garderobebygget på 83 000 kroner.

 

Dersom Frivilligsentralen ønsker å leie lokaler i bygget, dekker Sør-Aurdal kommune leiekostnader tilsvarende 80 000 kr per år, med tillegg 20 000 kr i strømkostnader. Kompensasjon for lagerhold for deler av perioden settes til
49 000 kr.


Sør-Aurdal kommune har også ansvar for eventuelle kostnader for ombygging av avløp inn på nytt VA-nett fra del av bygget dersom arbeidene med omlegging av VA krever dette.  Videre må kommunen også bekoste framlegging av ny strømforsyning til Fossvangbygget i forbindelse med ombygging av strømnett til Sør-Aurdalshallen.

  • Les hele avtalen her.

Makeskifteavtale ikke på plass
Bagn idrettslag eier deler av området kommunen må ha når Sør-Aurdalshallen skal bygges. Dette skriver tjenesteleder Hans Solbrekken Ruud i e-post til Hedalen.no:

Når det gjelder makeskiftavtalen for Fossvangområdet så er denne fremdeles under arbeid og det er derfor ingen inngått avtale her.

To spørsmål
Vi har stilt følgende spørsmål til ordfører Kåre Helland:

  1. Kan Sør-Aurdal kommune søke om tippemidler uten at en makeskifteavtale er på plass?

  2. Hva tenker du om at Fossvangbygget nå blir stående på ikke flom-sikret grunn like inn til fotballbanen? Er dette behandlet politisk?

Ordføreren har ikke svart på spørsmålene.


Bakgrunnen for spørsmålene er følgende:

  1. I oppslag 31.1. uttalte bygningsingeniør Oddleiv Juvkam blant annet dette:

Kulturdepartementet har gitt en idrettsfunksjonell  forhåndsgodkjenning av elementene i Sør-Aurdalshallen, basert på innsendte planer, og har godkjent for spillemiddeltilskudd på 24,7 mill kr.

  1. Tunellmasser fylles nå opp på Fossvangområdet. Se bildet ovenfor. Dette uttalte ordfører Kåre Helland i formannskapsmøtet 23.1. ifølge referatet til "Valdres":

    – Det har vore krevjande å lande denne saka, sa ordførar Kåre Helland. Han konkluderte med at rivinga må skje no. Han hadde sjølv vore nede på Fossvang tidlegare på dagen og sett på steinmassane som no har fylt seg opp langs veggene.

Behandling i formannskapet 23.01.2018 omtalt av Hedalen.no dagen etter:

Tjenesteleder Hans Solbrekken orienterte om forberedelser som er gjort for riving av Fossvangbygget. Det er innhentet tre tilbud på fjerning av bygget, og tas det beste av disse til følge, kan arbeidet utføres for ca. 500 000 kr + moms. Bagn idrettslag ønsker å ta på seg jobben og vil ha dobbelt så mye for arbeidet.

 


Tjenesteleder Hans Solbrekken og konstituert rådmann Karin Stegarud

 

– Det er helt uaktuelt med en kamuflert støtte til et lag for å få dette arbeidet utført, sa Arne Leite (Sp). Det var stor enighet om at bygget bør rives så fort som mulig – ikke minst fordi det pågår masseutfylling helt inn til Fossvangbygget, og dette arbeidet vil bli avsluttet innen tre måneder.


Frivilligsentralen har godtatt nye lokaler. Det som gjenstår, er stort sett å finne lagerplass som Bagn idrettslag kan bruke.


Avisa Valdres

Avisa publiserte en mer omfattende dekning av det som skjedde i formannskapet 26.1.

  • Les oppslaget her.

Slik avsluttes oppslaget:

– Etter signala vi fekk på møtet jobbar vi ut frå at vi skal halde fram dialogen med idrettslaget og frivilligsentralen om alternative lokale og at kommunen skal rive huset, seier Hans Solbrekken Ruud.

Det er no klart at firmaet Østriv har fått anbodet og at rivingssummen er på 468.000 kroner. Det er no karenstid fram til 1. februar.

– Frå kontrakten er underskriven til oppstart vil det ta tre veker. Sjølve rivingsarbeidet vil ta fire veker, opplyser Solbrekken Ruud.

Møteprotokollen

Nedenfor viser vi kopi av sak 001/18 slik den er framstilt i møteprotokollen.