Sist oppdatert: 29.01.2018 18:35

Finansiering av Sør-Aurdalshallen

 

Hedalen.no kommer seinere denne uka med et større oppslag om kommuneøkonomi. En del av dette berører Sør-Aurdalshallen.

 

 

Kommunestyret har gjort vedtak om hvor mye man kan bruke av kommunens midler til dette formålet, 89 millioner kroner. – Ikke ei krone mer, ble det sagt i kommunestyremøtet som behandlet saken.


Offentlige midler må til for å få til en mellomfinansiering opp til 140 millioner kroner. Hva har man fått tilsagn om til nå, og hvilke søknader har man ikke fått svar på ennå? Her er svaret bygningsingeniør Oddleiv Juvkam har gitt:

Det er riktig, kommunestyret har vedtatt ei nettoramme på 89 mill. kr. Ved å legge til moms og tippemiddeltilskudd, kommer en til bruttoramma, som er på ca. 140 mill. kr.

Moms
Lov og forskrift om momskompensasjon medfører at kommunen får refundert den merverdiavgift som er betalt.

Det vil i forhold til Sør-Aurdalshallen være mva på bygginga, og dette vil bli kompensert, såfremt bygget ikke leies ut på kommersiell basis i et vesentlig omfang. Unntatt fra mva, og dermed mva-kompensasjon er bl.a. kjøp av tomt. Det aller meste av investeringskostnaden i forhold til bygging av Sør-Aurdalshallen vil dermed være momsbelagt, og gi grunnlag for kompensasjon.

Kompensasjon av moms utbetales fortløpende i forhold til utgiftene.

Tilskudd
Kulturdepartementet har gitt en idrettsfunksjonell  forhåndsgodkjenning av elementene i Sør-Aurdalshallen,
basert på innsendte planer, og har godkjent for spillemiddeltilskudd på 24,7 mill kr.

Det er spillemiddelutvalget i Oppland Fylkeskommune som prioriterer spillemidler til anlegg i Oppland. Svømmehallen i Sør-Aurdalshallen er prioritert for 14,4 mill. kr i tilskudd,
og dette betales ut i 2018 og 2019, når det dokumenteres at bygginga er i gang.

Idrettshallen og styrketreningsrommet er inne på handlingsprogrammet for store anlegg i Oppland, men er ikke prioritert for utbetaling i 2018 pga. manglende midler.

Vi må fortsette å sende søknad hvert år til vi har fått utbetalt tilskuddet på 10,3 mill kr.  I økonomiplanen i kommunen har vi lagt dette inn i årene 2019, 2020 og 2021, men dette kan måtte forskyves i forhold til vedtakene som spillemiddelutvalget gjør.

Kommunen har sendt inn fornyet og gjentatt søknad på anleggene innen fristen 15. januar 2018.  Utvalget gjør sine årlige prioriteringer i mai.