Sist oppdatert: 04.01.2018 16:37

Endringer som berører tomtefestere

 

HENRIK TANGEN, DAGLIG LEDER I KROGSVEEN BAMBLE


Jeg ved et par anledninger, forhåpentligvis til nytte for leserne, skrevet om temaet tomtefesteloven, som jeg har undervist i på eiendomsmegler-studiet, og som eiendomsmegler er jeg ofte i befatning med ulike problemstillinger på området.

 

Ved en rask gjennomgang av eiendomsregistre i Hedalen viser det seg at det finnes flere hytter på festet grunn, sender derfor over en liten beskrivelse av endringen, som jeg tror både grunneiere og festere som leser Hedalen.no kan ha nytte av. Ønsker også dere et godt nytt år! Som hytteeier er det kjempefint at dere holder oss oppdatert på bygda som vi er så glad i!

Den 1. januar var en viktig dato for festere som har eiendom på festet grunn hvor festeavtalene er forlenget før juli 2015 da någjeldende tomtefestelov trådte i kraft.

Ifølge loven kan bortfester fra ikrafttredelsen (15.07.2015) og frem til 1. januar 2018 kreve regulering av festeavgiften for avtaler som er forlenget etter 1. november 2004, da tomtefestelovens § 33 trådte i kraft.

Bortfester har frem til for få dager siden hatt rett til å foreta et engangsløft av festeavgiften, selv om avtalen allerede er forlenget. Fra nå kan grunneier kun justere opp avgiften når kontrakten fornye, ellers for løpende kontrakter følge det som er bestemt i avtalen, lovens normalordning gir rom for regulering hvert 10. år ihht. konsumprisindeks.

Bakgrunn for ovennevnte var saken som ble fremmet for Den europeiske menneskerettighetsdomstolen hvor grunneiere fikk medhold i at de norske reglene som gav festerne rett til å forlenge festeavtalen på samme vilkår som før, med regulering kun etter konsumprisindeks var i konvensjonsstridig.

Etter dagens regelverk kan den årlige festeavgiften settes til 2 % av tomteverdien når festetiden er ute. For å ivareta fester er det satt en maksimalgrense for pr. dekar på kr. 9 000,- pr. 1. jan. 2004. Denne er gjenstand for regulering etter konsumprisindeks 1. januar hvert år og for 2017 var den på kr. 12 035,-.

Fortsatt vil det trolig være uenigheter mellom grunneier og fester, og festekontraktens ordlyd er av stor betydning.

Denne endring bidrar imidlertid til å skape mindre usikkerhet for en del eiere av hytte eller hus på festet grunn.