Sist oppdatert: 09.07.2018 12:58

Kommer svakt ut på Kommunebarometeret for 2018

 

ARNE HEIMESTØL

For to år siden var Sør-Aurdal på 58. plass av landets kommuner. Nå er kommunen på 311. plass og dårligst i Valdres. For Øystre Slidre er tendensen langt mer positiv.

Tabellen nedenfor viser hvilken plassering Sør-Aurdal kommune fikk det enkelte år. Årstallet refererer til året Kommunebarometeret ble publisert. Dataene som ligger til grunn, er i hovedsak, men ikke bare, fra det foregående året. Over tid har barometeret utviklet seg. Plasseringene er derfor ikke nødvendigvis direkte sammenliknbare fra år til år.

Sektor Vekting 2016 2017 2018
Barnehage 10 % 43 346 404
Barnevern 10 % 211 315 251
Grunnskole 20 % 202 297 348
Helse 7,5 % 142 34 96
Kostnadsnivå 5 % 111 181 109
Kultur 2,5 % 317 182 254
Miljø og ressurser 2,5 % 386 378 328
Pleie og omsorg 20 % 125 97 159
Saksbehandling 2,5 % 176 186 211
Sosialtjenester 7,5 % 186 225 227
Vann, avløp og renovasjon 2,5 % 159 392 257
Økonomi 10 % 99 102 87
Total   58 284 311

 

I totaltabellen er kommunenes plassering justert basert på økonomiske forutsetninger (korrigert inntektsnivå).

 

Totaltallene for Valdres-kommunene

 

Kommune 2016 2017 2018
Øystre Slidre 138 57 34
Nord-Aurdal 194 153 156
Vestre Slidre 246 298 273
Etnedal 60 71 284
Vang 258 166 295
Sør-Aurdal 58 284 311

Ordfører Kåre Helland (Sp) sin kommentar til tallene
– Det er ingen tvil om at dette er en negativ utvikling for kommunen. Jeg har i dag sett raskt på de ulike tallene og ser at barnehage og skole er de med mest dramatisk fall i det de vektes med 20 % for skole og 10 % for barnehage. Vi har en positiv utvikling på helse der vi går fra 142. til 96. plass, men dette vektes med 7,5 % og slår ikke mye ut. Det samme for kostnadsnivå og kultur der vi også går i rett retning.
Pleie og omsorg har vi en moderat tilbakegang og vektes med 20 %. Økonomi vektes med 10 %, og der går vi fra 99. til 87. plass og i rett retning.

Det er mange som er kritisk til at vi kjører så hyppige driftsgjennomganger, men ser vi på tallene, er dette høyst nødvendig for å endre kurs i tide. Kanskje vi alt er på etterskudd. Vi hadde på siste kommunestyre sak om driftsgjennomgang og administrativ organisering. Det er gitt en politisk bestilling som rådmann har fulgt opp med ei styringsgruppe som har gitt et mandat til arbeidsgruppe innen oppvekst og kultur-skole. Det er verdt å bemerke at i mandatet punkt 2. står det: "Arbeidsgruppa skal vurdere mulige konsekvenser for faglig og pedagogisk kvalitet på tjenestetilbudene og konsekvenser for fagmiljøet for de ulike alternativene som utredes , jf. Kommuneplanens samfunnsdel, og hensynet til barnets beste."

Det er grunn til å tro at dette er mer drøftet enn det beskrives i rapporten og vil bli et nødvendig tema til høsten nettopp på bakgrunn av det som kommer frem i kommunebarometeret om skole og barnehage.

For å gi en bedre forklaring på hva som ligger bakenfor de ulike vurderingene i kommunebarometeret, er det nødvendig å vente til fagfolkene er tilbake etter ferien.

Øystre Slidre
Øystre Slidre kommer best ut i Valdres og er på 34. plass av kommunene. Her kan du se utviklingen denne kommunen har hatt på de ulike sektorene.

Sektor Vekting 2016 2017 2018
Barnehage 10 % 157 274 102
Barnevern 10 % 311 304 256
Grunnskole 20 % 75 58 53
Helse 7,5 % 338 203 200
Kostnadsnivå 5 % 311 291 333
Kultur 2,5 % 110 31 26
Miljø og ressurser 2,5 % 338 414 352
Pleie og omsorg 20 % 235 41 45
Saksbehandling 2,5 % 219 92 30
Sosialtjenester 7,5 % 241 204 131
Vann, avløp og renovasjon 2,5 % 185 360 285
Økonomi 10 % 46 80 131
Total   138 57 34

 

Ordfører Kjell Berge Melbybråten (AP) i Øystre Slidre sin kommentar

Hos oss har det vært en bevist satsing; vi har det som overordna mål å være blant landets beste på bl.a. Kommunebarometeret. Så det er vel blanding mellom politikerne sine prioriteringer, administrasjonene sin evne til realisere våre vedtak, og ikke minst alle de flinke folka som jobber i hele kommunen som har ført oss dit.

 

De viktigste er at de som bor her og besøker oss, føler de blir ivaretatt på en god måte: Om der er i barnehage, skole, helse institusjoner, i en byggesak eller det hvor innbyggerne møter kommunen. Jeg tror at alle kommuner i Valdres jobber for det. Norske kommuner leverer gode tjenester, så har vi vært heldige de siste årene i ligge i toppen blant dem. Det er jeg stolt av!