Sist oppdatert: 25.07.2018 19:56

Handlingsplan friluftsliv med nasjonal satsing på stier

 

FRILUFTSRÅDENES LANDSFORBUND

Regjeringa vil igangsette et nasjonalt prosjekt for å fremme planlegging, opparbeiding, skilting, merking og kartfesting av stier. Det kom fram da Klima- og miljøminister Ola Elvestuen lanserte regjeringas handlingsplan for friluftsliv.

Stortinget ba om en slik handlingsplan for å styrke det samla friluftslivsarbeidet og friluftslivets rolle i folkehelsearbeidet ved behandling av Friluftsmeldinga for snart to år siden. Ingen kan være i tvil om at regjeringas gode intensjoner og ønsker om å styrke friluftslivet etter å ha lest handlingsplanen. Men er den konkret og forpliktende nok til å oppfylle Stortingets vedtak? Svaret kommer vel først når statsbudsjettet legges fram i høst.

– Vi ser svært positivt på en slik nasjonal satsing på stier, sier styreleder i Friluftsrådenes Landsforbund (FL), Steinar Saghaug. Dette er antakelig det mest kostnadseffektive tiltaket vi kan iverksette for å fremme friluftsliv og folkehelse.

 

Sammen med Den Norske Turistforening (DNT) har vi hatt et bredt samarbeid for å fremme stier og bruk av disse. Et flerårig prosjekt fra regjeringa er en god anerkjennelse og støtte til videre stisatsing.
 
Saghaug trekker også fram signalene om utviding av skjærgårdstjenestens virkeområde til i større grad å omfatte tilsynsoppgaver og arbeid med marin forsøpling som positive. Men han hadde gjerne sett enda mer konkret avklaring av skjærgårdstjenestens rolle i arbeidet med marin forsøpling - en av vår tids største miljøutfordringer.

Videre er Saghaug glad for at regjeringa mener alle kommuner bør ha Friluftsskoler for barn i skoleferiene. Det er viktig at alle barn får introduksjon til friluftsliv og opplæring i grunnleggende friluftslivsferdigheter. Formidling av friluftslivskulturen til nye generasjoner og nye landsmenn er avgjørende for friluftslivets framtid.

Friluftsrådenes Landsforbund (FL) er godt fornøyd med at regjeringa fastslår at den ikke vil åpne for økt adgang for å kreve betaling for ferdsel og opphold i norsk natur. Videre understrekes det at allemannsretten er en viktig del av norsk kultur og selve grunnlaget for det friluftslivet vi har i Norge.

 

FL savner imidlertid støtte til forslaget om å innarbeide allemannsretten i grunnloven. Regjeringa framholder at det er viktig for den at friluftslivet får en breiere plass ved kommunal og regional planlegging. FL etterlyser imidlertid tiltak for å redusere nedbygging av strandsona i alle pressområder langs kysten. Siste tall fra Statistisk Sentralbyrå viser at antall søknader innvilga ved dispensasjon økte fra 511 i 2015 til 862 i 2017. Det er en økning på hele 69 prosent i løpet av to år. Planløs utbygging gjennom slike enkeltstående dispensasjoner gir lett fragmentering av naturområder og stenging av ferdselsmuligheter, og FL mener tiltak må iverksettes før det er for seint.