Sist oppdatert: 14.06.2018 12:56

Til å stole på?

 

ARNE HEIMESTØL

Tirsdag 19. juni skal kommunestyret ta stilling til om Sør-Aurdalshallen skal bygges slik rådmannen foreslår. Hedalen.no stiller følgende spørsmål knyttet til dette saksframlegget:

 1. I oversikten nedenfor viser vi at 8,2 millioner kroner er tatt fra følgende poster:
   

  Tiltak

  Beløp

  Reduksjon av avsetning til reklamasjon 3 000 000 kr
  Reduksjon av post for forbehold 1 700 000 kr
  Redusert posten for marginer og reserver, til 7,5 % 3 500 000 kr
  Sum: 8 200 000 kr

  Innsparinger som går på gjenstander og materialer, er dokumentert. Hvor finnes dokumentasjon på at postene ovenfor kan reduseres?

 2. I saksdokumentet har rådmannen redusert de årlige kostnadene til forvaltning, drift og vedlikehold av bygget fra 758 kr til 720 kr per kvadratmeter. De opprinnelige tallene antar vi kommer fra firmaet Sweco. Se dette oppslaget.

  Dette er medvirkende grunn til en innsparing på inntil 450 000 kr, slik at disse kostnadene kommer ned på vel 3,1 millioner kr. Hvor er den faglige begrunnelsen for å kunne gjøre dette?
   

 3. I saksframlegget er ikke årlige utgifter til avdrag og renter nevnt. Det blir vist til økonomiplanen. Sett i lys av at kommunen er inne i en driftstilpasningsprosess, burde ikke alle årlige kostnader knyttet til dette prosjektet ha framkommet i klartekst?
   

 4. I saksframlegget leser vi videre at man har valgt å øke kvaliteten på noen områder, blant annet anleggsbidrag og omlegging av VA og strøm. Dette gir nye kostnader på 3 800 000 kr. Hvorfor kommer disse tallene inn så seint i prosessen? Viser ikke dette at reservepotten i budsjettet er høyst nødvendig?
   

 5. Kommunestyret vedtok enstemmig blant annet dette 22. juni 2017:

  Den vedtatte nettorammen på 89 mill. kr endres ikke, og er absolutt.

  Har rådmannen lojalt fulgt opp dette vedtaket gjennom det saksframlegg som nå foreligger?