Sist oppdatert: 16.06.2018 21:21

Driftsgjennomgang og administrativ organisering 2018

 

SOLVEIG LIE
Det er behov for å spare penger i Sør Aurdal. Derfor har rådmannen kommet med forslag til vedtak som det skal stemmes over på kommunestyremøtet på tirsdag.

Årsak til situasjonen:
Sitat: "Med bakgrunn i kommunens anstrengte økonomiske situasjon, og de økonomiske utsiktene som går fram av økonomiplanen, igangsettes det et driftstilpasningsprosjekt vinteren i 2018. Formålet med prosjektet er å komme fram til endringer i driften som gir kommunen økonomisk handlingsrom framover. Det utarbeides forslag til prosjektplan som legges fram i sak til formannskapet. Prosjektplanen skal også inneholde planer for virkemidler til økt bosetning og inntektsgivende aktivitet." Sitat slutt."

Det vurderes i rapporten kostnadsreduksjoner og innsparingspotensiale på sektorene:
Oppvekst og Kultur. Helse og Omsorg. Plan og Teknisk. Rådmannen ber her kommunestyret om vide fullmakter.

Resultatet av dette synes å være at det foreslås å legge ned bygdene i Sør-Aurdal for så å bygge opp Bagn som et framtidig større senter.

Her er noen av forslagene fra Rådmannen til Kommunestyret slik de blir framstilt:

"Kommunestyret vedtar nytt slagord: «Sør Aurdal – Først i Valdres» og ber Rådmannen om å innarbeide dette i kommunale strategier."
Dette forslaget kunne være veldig fint hvis Rådmannen ville med dette slagordet si at Sør Aurdal ville være først i Valdres ned hensyn til infrastruktur til alle sine innbyggere.

Men her kan det se ut som om rådmannen mener at Sør-Aurdal skal være den første kommunen i Valdres som skal legge ned alle bygdene sine og lage ett stort kommunesenter. Jo større jo bedre.

"Kommunestyret ber rådmannen om å implementere ny omsorgstrapp.
Samlokalisering og samordning av tjenester – sentrumsnært"?
Det vil si ut fra bygdene – inn til sentrum.

"Kommunestyret ber rådmannen om å utrede muligheten for samordning av kommunens dag-/arbeids- og aktivitetstilbud og effektuere dette dersom utredningen viser et positivt gevinstpotensial."

Dette er to skritt i en avgjørelse: Her gis rådmannen rettigheter til å gjennomføre endringene - for hvem skal utrede om dette har et "positivt gevinstpotensial"? Det er i hvert fall rådmannen.

"Kommunestyret ber rådmannen om å igangsette en beregning av gevinstpotensiale omkring benyttelse og implementering av velferdsteknologi i kommunen."

Ny teknologi må inn og oppdateres hele tiden. Men hvor? Ny teknologi kan gjøre det lettere å få aktivitet i bygdene og for å opprettholde bygdestrukturen. For det er vel det det dreier seg om?

I dette forslaget foreslår rådmannen blant annet at kommunestyret på tirsdag skal vedta å legge ned 1108 m2 kommunale bygg rundt om på bygdene. Det sies ingen ting her om at det skal bygges over 4500m2 på Bagn.

Her er det ikke regnet inn trivselsfaktorer, bare rene økonomiske modeller.
Økonomiske modeller passer ikke alltid like godt på steder der det er høy kulturell kapital.

Her skal politikerne gi rådmannen fullmakter til å gjennomføre innsparinger i bygdene til fordel for å sentralisere hele kommunen til Bagn.

Hva skal vedtas på tirsdag? Hall først og så kostnader? Eller kostnader først og så hall? Politikerne har et stort ansvar for å sikre bosetting, opprettholde tjenester som tar vare på bosettingen i bygdene.

Det er ikke lett å sette seg inn i dokumentene som foreligger til tirsdagens kommunestyremøte. For det er så mye uklar tekst.
 
En kjent biskop og poet sa en gang at "Menneskets ord og tanker fødes sammen – å tale uklart er å tenke uklart". Det gjelder sikkert også uklare tekster.

Solveiglie1@gmail.com