Sist oppdatert: 20.06.2018 20:35

Harde tak om hall, men nå er utbyg-ginga vedtatt

 

ARNE HEIMESTØL

Utbygginga starter i august og skal etter planen være fullført i løpet av høsten 2019.

 

 

–Udemokratisk og kritikkverdig
Harald Liodden (KrF) var den første som fikk ordet i saken. Han mente dette var en stor og viktig sak som kommunen må se i sammenheng med driftstilpasningen. Den vil få følger for skole- og barnehagetilbud, gamle og syke, bosetning og bolyst, bedrifter og arbeidsplasser og eiendomsskatten.

 

– Vi må se konsekvensene av de vedtak vi gjør, framholdt KrF-representanten. Ikke mindre skarp var han da han sa at rådmannen i sitt saksframlegg hadde prøvd "å sminke bruden". Her viste han til at reservene som var lagt inn, måtte være for snaue.

 

Deretter tok han for seg oppfølging av formannskapets vedtak i sak 7/18.

Det settes i gang samspillsfase om Sør-Aurdalshallen, for å avklare mulige innsparinger og en mest mulig reell pris for prosjektet. Samspillsfasen må avsluttes raskt om ønsket retning mot fastsatt ramme ikke oppnås.

– Dette vedtaket er ikke fulgt opp. Det er igjen et eksempel på at vedtak ikke har lenger gyldighet enn til man går ut døra. Taktikken er å holde kommunestyret og formannskapet på armlengdes avstand for å sette i gang en snøball som ruller og blir så stor at den er umulig å stoppe. Dette er udemokratisk og kritikkverdig.

 

På vegne av Sør-Aurdal KrF fremmet Liodden så følgende forslag til vedtak.

I respekt for KS-vedtak (30/16) om en absolutt (ufravikelig) nettoramme på 89 mill. kroner (tilsvarer 139.4 mill. brutto), kan ikke planlagte hallprosjekt realiseres uten alvorlige konsekvenser for kommunens innbyggere i form av øket eiendomsskatt, redusert tilbud innen helse og omsorg, skole og barnehage. Dette vil igjen kunne få alvorlige konsekvenser for våre hjørnestensbedrifter, særlig i søre delen av kommunen.

Kommunestyret ber derfor administrasjonen om å utarbeide nye planer for hvordan et nybygg kan erstatte C-blokka på Bagn innenfor vedtatte absolutte økonomiske ramme.
Sør-Aurdal KrF.

– Vi kommer til å blø
Magne Damslora (Ap) var neste taler. – Liodden sa veldig mye bra. Dessverre er dette et tog som går, og som vi ikke kommer av. Vi blir latterliggjort hvis dette går gjennom. Vi har ingen mulighet til å stoppe. Vi bruker penger som en full mann. Etterpå skal vi finne penger til andre områder. Vi kommer til å blø enda mer! tordnet Damslora. Han la likevel til at han var kritisk til enkelte innsparinger som var gjort. – Stål erstatter tre. Den millionen bør vi ikke spare. Alt vi tar vekk, sparer vi ikke på sikt.


– Framtidsretta skolebygg
Stig Solbrekken (Ap) ordla seg på en helt annen måte enn de to første talerne. – C-blokka på SAUS blir holdt kunstig i live. Barn og unge trenger tjenlige lokaler. Vi kan ikke være dårligst i Valdres på skolebygg. Skoleutbygging er framtidsretta, sa Solbrekken, som minte om at denne saken ble startet i 1996. –Jeg er glad for at vi kan få til et bygg til 159 millioner kroner. Utsettelser gjør at det blir dyrere. Vi må ta ansvar og bygge nå!

 

På troverdigheten løs
Anne-Margrethe Wilter Sp stilte spørsmål om driftskostnader til ulike bassengstørrelser. Hun pekte også på at dette er en vanskelig sak. – Dette går på troverdigheten min løs, sa hun.

 

Skrekkelig vanskelig
– Jeg vil ha bolyst. Jeg vil ha gode tjenestetilbud, og ja, jeg ønsker en stor hall, men den koster mer enn det vi evner, sa Trine Adde Hansebakken (Ap), som også ville ha stålbasseng i stedet for betongbasseng.

 

Må så for å høste
Elling Fekjær (TPK) stilte spørsmål om bygget hadde fått riktig navn. – Jeg prøver å tenke framover. Vi må se realiteten i øynene, og vi må sette tæring etter næring. Men klarer vi ikke å så noe, høster vi heller ikke. Fekjær var ellers kritisk til Lioddens kritikk av saksbehandlingen, men uttrykte også skuffelse over at bygget blir så dyrt. – Jeg er overrasket over at administrasjonen ikke har utredet hva et mindre bygg ville koste.

 

Bidrag til bolyst
Svein Erik Wold (Sp) stilte spørsmål om hvem som nå skal følge opp byggeprosessen. Han sa også at hallen kan bidra til økt bolyst. – Navnet bygget har fått, er jeg ikke enig i. Dette har media skapt. Kanskje burde vi kalle bygget Sør-Aurdal oppvekst- og aktivitetshus. Ellers mente Wold at bygget er strippa ned til det mest nødvendige. – Vi kan ikke redusere mer nå.

 

Viste til økonomiplanen
Arne Leite (Sp) minte om at budsjettsprekken på brutto 20 millioner kroner ikke får konsekvenser for økonomiplanen fordi lånerammen ikke økes. – Vi har klart å bygge opp fond, og fondet er, selv etter det vi nå vil bruke, mer enn 10 % av årsbudsjettet.

Leite advarte mot å si nei til rådmannens forslag til vedtak. – Går vi tilbake nå, får vi et mindre bygg til samme pris.

 

Hektisk innspurt
– Nå er vi låst, sa Bodil Øyhus Pihl (Sp). – Byggekomiteen burde ha fått mer informasjon tidligere. 

Vi hadde ikke tall før helt i siste fase, svarte ordfører Kåre Helland. Her fikk han støtte av bygningsingeniør Oddleiv Juvkam. – Det ble veldig hektisk mot slutten.

 

Konklusjonen
21 representanter stemte for rådmannens forslag til vedtak. Anne-Margrethe Wilter (Sp), Emmy Bakkom (KrF), Svein Gunnar Huset (Sp) og Harald Liodden støttet KrF sitt forslag til vedtak.

 

Her er vedtaket:

  1. Prosjekt Sør-Aurdalshallen vedtas gjennomført med bakgrunn i tidligere vedtatt romprogram og innenfor en kostnadsramme på 159 mill kr.
     

  2. Økt kostnadsramme finansieres med 3,6 mill. tilbakeført mva., 7 mill. fra ubundne investeringsfond, 8,2 mill fra disposisjonsfond og økt tippemiddeltilskudd 0,8 mill.

Det gjennomføres en kostnadsberegning på kostnader/drift. Utfra dette vurderes det om bassenget skal bygges i stål. Eventuell ekstra kostnad på 1 mill. kr. dekkes inn fra disposisjonsfond.