Sist oppdatert: 21.06.2018 18:44

Innlegg i kommunestyret

 

Svein Gunnar Huset (Sp) framførte dette innlegget i forbindelse med saken Driftsgjennomgang og administrativ organisering i kommunestyrets møte 19. juni:

 

 

Det er i dag vedtatt å bygge nytt skolebygg her på Bagn, jeg og mange som jeg er ombudsmann for, synes dette bygget ble for dyrt, men Bagn trenger dette bygget, og det blir fint og funksjonelt. Når vedtaket er gjort, kommer også jeg selvfølgelig til å arbeide for at dette skal bli et godt og vellykket prosjekt.

Vi har også vedtatt å forsøke å få i gang et utviklings- og tilflyttingsprosjekt «Aktiv bosetting». Dette kan gi oss et tiltenkt løft i næringslivsaktivitet og folketallsøkning i kommunen. Da må vi bli enige om å dra lasset sammen i alle deler av kommunen.


Dette har vi ikke vært flinke til i øvre og nedre del av Sør-Aurdal. Jeg foreslår at vi fra i dag enes om å hjelpe hverandre til utvikling til felles beste. Større aktivitet og flere innbyggere kommer alle i Sør-Aurdal til gode.

Skal dette lykkes, må vi satse på alle fem bygdene i kommunen. Begnadalen og Hedalen må etter min mening ha sine basisfunksjoner som skole og barnehage. Vi kan ikke forvente utvikling og tilflytting hvis dette blir lagt ned, ei heller hvis nedleggingsspøkelse til stadighet skal vises frem.

Ytre delen bidrar også med en betydelig del av næringslivsaktiviteten i kommunen, og noen av de største arbeidsplassene ligger også der.

Skal vi lykkes med dette helt nødvendige arbeidet, så mener jeg at vi må tørre å satse så stort på skole som vi gjør i dag, en skole jeg mener er god.

Jeg mener det er riktig og viktig å beholde og utvikle barnehagen i Reinli. Kommunestyret har for bare noen måneder siden besluttet at Leirskogen skal ha det gamle skolebygget som forsamlingslokale i bygda. Alle deler av kommunen må ta del i driften og samfunnsutviklingen, bare slik kan vi lykkes som kommune, etter min oppfatning.

Rapporten om «driftsgjennomgang og administrativ organisering» går langt i å legge ned funksjoner og avhende bygningsmasse, dette mener jeg er helt feil vinkling på våre utfordringer.

Sentralisering kan bety slutten for Sør-Aurdal kommune, noe jeg synes er svært lite ønskelig.

Rådmannen foreslår endring av organisasjonsstrukturen, dette stoler jeg på er fornuftig. Rapporten er delt inn i tre hoveddeler.

Helse
Her er det foreslått en mengde endringer. Mye høres fornuftig ut, men her er min kunnskap liten, så jeg håper og tror andre vurderer dette. Jeg merket meg at helsetjenesten ser et behov for et nytt trinn i omsorgstrappa, «bemannede omsorgsboliger», dette høres ut som et godt forslag. Hellerud foreslås nedlagt, dette bygget burde kunne pusses opp til slike leiligheter og drives sammen med Hedalsheimen.

Skole
Her er det ikke mye nytt, og det er ikke så rart, da dette er tredje gangen denne sektoren har blitt endevendt på under 10 år.

Det poengteres i rapporten at det skal legges til rette for at folk kan bo der de ønsker i kommunen. Da må dagens barnehagestruktur opprettholdes for at foreldrenes hverdag skal gå i hop.

Plan og teknisk drift
Her blir det i hovedtrekk poengtert utbygging av vann og avløp, noe som langt i fra er selvkost i dag.  Skal dette bli en realitet, må gebyrsatsene betydelig opp, ja, muligens en flerdobbling, er vi villige til det?

Det andre hovedområdet sektoren har tatt for seg, er avhending av bygningsmasse, det kan kanskje være mulig for boliger, men for formålsbygg skjønner jeg ingen ting av dette. Vi har jo omtrent den samme bygningsmengde som Kostra-gruppa, og da ligger vi på et gjennomsnitt av de kommunene som staten mener vi skal sammenligne oss med.

Det vises til at vi skal sammenligne oss med de andre Valdres-kommunene og da spesielt Øystre Slidre. Jeg ser kun én likhet mellom Øystre Slidre og Sør- Aurdal, og det er folketallet. Ellers er næringslivet forskjellig, og ikke minst kommunal bygningsmasse og utfordringer.

Generelt gir skoler og sykehjem kommuner mange kvadratmeter bygg.
Øystre Slidre har to skoler og tre barnehager, det kan se ut til at ingen barneskoleelever har lengre enn 14 km på skolen. Dette fordi kommunen har så konsentrert bosetning.

Vi står i starten av eldrebølgen, og har heldigvis stort sykehjem. Vi har tre skoler, til tross for det, har vi betydelig lengre reiseavstander. Ja, faktisk er det ingen elever som har så lang skolevei i Valdres som noen av undomsskoleelevene i Begnadalen.

Men det er allikevel etter min mening lurt å se til Øystre Slidre, selv om det ikke er relevant å sammenligne disse kommunene, så har de satset på å styrke alle deler av kommunen, med to barneskoler som ligger bare 10 km fra hverandre, ja, Lidar er til og med nesten ny.

Ifølge kommunesida til Øystre-Slidre så har de tre barnehager, Rogne og Heggenes ligger bare 4–5 km fra hverandre, det er bra satsning, slik bør vi også fortsette hvis vi i hele tatt ønsker å bli, sitat: «attraktivt som bosted, attraktiv å besøke og attraktiv for næringsutvikling og etablering».

Noe bra mener jeg selvfølgelig også at det er i Plan og teknisk sin gjennomgang, som:
Videreutvikling av Bagn sentrum som attraktivt tettsted og kommunesenter. Dette er svært viktig for å bli en fremgangsrik kommune, både som handelssenter og som attraktivt bosted. Her er nye tomter og påbegynte og planlagte leilighetsbygg meget viktig.

Planarbeidet her i kommunen er etter min mening veldig bra, og vi er en attraktiv hyttekommune, og det skal vi fortsette å være og forbedre.
Etaten har vært en meget stor pådriver til at vegnettet er blitt utbedret og at flere fylkesveger blir opprusta. En kan alltid ønske mer, men det er ikke alle kommuner som har så mye på gang vedrørende offentlige veger. Vi har snart ferdig opprusta hovedvei på langs gjennom hele kommunen, det er kjempebra!

Noe av det kommunale vegnettet bør bli privatisert etter min mening.
Også på fibernettutbyggingen jobbes det godt. Kommunen benytter de sjansene som byr seg for utbygging. Det er viktig at enda flere får denne muligheten så raskt som mulig, dagens samfunn krever god nettilgang.

Vi er gode på mange ting. Noe bør vi bli bedre på, ikke minst informasjon og kommunikasjon til innbyggere, hytteeiere og andre som kunne tenke seg å komme til oss.

Sammen må vi tørre og satse på alle deler av kommunen. Vil kommunestyre og administrasjonen bli med på det?