Sist oppdatert: 05.06.2018 18:30

Kommunen og hyttefolket ønsker mer samarbeid

 

ARNE HEIMESTØL


Representanter for hytteforeninger/hyttevel i Sør-Aurdal kommune var sist fredag invitert til dialogmøte med formannskapet.

 

Ordfører Kåre Helland startet møtet med å gi en orientering om kommunen. Han la vekt på at Sør-Aurdal kommune har fornøyde innbyggere, at kommunen har gode tjenester, et folkeferd som ellers i Bygde-Norge og en sterk dugnadsånd. Kommunen er en aktiv medspiller i lag og foreninger.
 

Helland pekte på at varehandelen i Bagn har fordoblet seg de siste ti årene, og at byggeaktiviteten er stor. Kommunen har flere større bedrifter og mange lokale leverandører og håndverkere. Naturen har mye å by på. Det er eksempelvis rike muligheter for fisking, og løypelagene kjører et stort løypenett til glede for dem som vil komme seg ut på ski.


Samtidig har kommunen utfordringer med fallende folketall. Nå er kommunen nede i 3006 innbyggere. Tjenestestrukturen er spredt og kommunen har stram økonomi.


Sør-Aurdal kommune ønsker å ha fornøyde hyttebrukere. Noe av dette kan en oppnå gjennom reguleringsplaner, men også gjennom tjenestetilbud som omfatter hyttebrukere. Det er nå 3 428 hytter i Sør-Aurdal.

 

Flere innspill
Flere av hytteeierne var inne på de utfordringer løypekjøring gir. Støtten på 17 000 kr til hver løypelag er liten, og flere mente at kommunens innbyggere i større grad må støtte opp om løypekjøring som i dag i stor grad driftes av hytteeiere. Eiendomsskatten øker. Hytteeierne bidrar med betydelig del av den, og da må kommunen kunne bruke mer penger på løypelagene.

 

Det kom også innspill om hvor man skal ha hytter i framtiden. Det er viktig å ta vare på den unike naturen Sør-Aurdal har. Plansjef Svein Granli minte om at nye hyttefelt nå legges i tilknytning til eksisterende.


Videre ble det uttrykt ønske om at hytter ikke må bygges 1000 metersområdet. Bomveger ble også nevnt, og her ble det reist spørsmål om vegen til Vassfarplassen kan holdes åpen enkelte helger.


4G finnes det i deler av hytteområdene, men dette er en utfordring noen steder.

 

Ettermøte
De som representerte hytteeierne, hadde en rask oppsummering etter dialogmøtet.


Dette skriver Per Jensen, som er styremedlem i Valdres hytteforum i e-post til Hedalen.no:

Vi ble da enig i at vi ønsker å få organisert et representativt “overordnet organ” som kan samordne prinsipielle saker av felles interesse for de forskjellige hyttevel, hytteforeninger m.v. i Sør Aurdal.


Vi ønsker så å få en avtale med kommuneadministrasjonen, med regelmessig kontaktmøte etter en avtalt plan og agenda. Basis for å komme frem til hvordan vi vil ha dette, er å finne i Valdres hytteforums “TO erfaringsmodeller” Gudbrandsdalen og Vestre Slidre.

Vi vil jobbe for å få flere av hytteforeningene i Sør-Aurdal med i vårt forum.

Vi har avtalt et nytt kontaktmøte oss i mellom i slutten av august.