Sist oppdatert: 07.06.2018 17:40


Fordeling av spillemidler 2018

ARNE HEIMESTØL

 

Tirsdag 5. juni vedtok fylkesutvalget fordeling av spillemidler. I Sør-Aurdal fikk etablering av fleraktivitetssal og svømmehall i Sør-Aurdalshallen, etablering av ballbane på Fossvang og aktivitetsparken i Hedalen tilsagn om støtte. Etablering av baneområde og bygningsmasse i Sør-Aurdalshallen samt noen prosjekter Bagn idrettslag har søkt om støtte til, fikk ikke tilsagn om midler i denne tildelingsrunden.


Spillemidler til anlegg for idrett og fysisk aktivitet er hjemlet i lov om pengespill med videre av 28. august 1992. Av overskuddet fra spillvirksomheten fordeles 64 % til idrettsformål, 18 % til kulturformål og 18 % til samfunnsnyttige eller humanitære organisasjoner som ikke er tilknyttet Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité.


Denne framstillingen inneholder et utdrag av saksframlegget Fordeling av spillemidler til anlegg og fysisk aktivitet – 2018 og Spillemiddelfordeling FU sak 2018.
 

Med hjemmel i kgl. res. av 3. april 1997, er fylkeskommunene bemyndiget ansvar til å fordele spillemidler til de enkelte anlegg i kommunene. I Oppland fylkeskommune er det fylkesutvalget som har vedtaksmyndighet ved fordeling av spillemidler til anlegg for idrett og fysisk aktivitet.

 

To typer anlegg
Det er to søknadskategorier i spillemiddelordningen:

  1. Ordinære anlegg - Med ordinære anlegg menes anlegg for organisert idrett og fysisk aktivitet samt egenorganisert fysisk aktivitet.

  1. Nærmiljøanlegg - Med nærmiljøanlegg menes utendørsanlegg for egenorganisert, fysisk aktivitet, beliggende i tilknytning til bo- og/eller aktivitetsområder.

Søknader og midler til fordeling
Etter vedtak i statsråd 04. mai 2018 ble 60 406 000 kroner tildelt Oppland. I tillegg medregnes renter og inndratte midler på 2 356 559 kroner fra 2017. Den totale rammen til fordeling er 62 762 559 kroner til idrettsanlegg i Oppland.

 

Oppland fylkeskommune mottok 231 spillemiddelsøknader i år fordelt med 188 søknader totalt med 126 søknader i kategorien ordinære anlegg og 64 søknader i kategorien nærmiljøanlegg. Dette utgjør et kostnadsoverslag for godkjente søknader på til sammen 1 023 651 441 koner og totalt 229 050 431 kroner i søknadssum.

 

Detaljfordeling
22. mai 2018 utarbeidet spillemiddelutvalget et forslag til detaljfordeling. Til grunn for forslaget ligger følgende føringer (som også er nedfelt i spillemiddelutvalgets mandat):

  • Føringer fra staten som følger det årlige tildelingsbrevet til fylkeskommunen.

  • Tilskuddspotten fordeles prosentvis mellom regionene i fylket basert på søknadssum (jf. FU-vedtak133/12).

  • Kommunenes prioriteringer tillegges vekt ved fordelingen (jf. FU-vedtak 133/12).

  • Søknader gitt prioritet gjennom handlingsprogram for store idrettsanlegg, prioriteres (jf. FT vedtak 58/10 og FU-vedtak 133/12, revidert FU-vedtak 53/15).

  • Spillemidlene fordeles mest mulig rettferdig mellom kommunene basert på antall søknader, total søknadssum og tidligere års tildelinger.

Tabellen nedenfor
Nest siste kolonne nedenfor i oversikten viser godkjent søknadssum. Søknader med 0 kroner i søknadssum er ikke godkjent i år. I siste kolonne fremkommer fylkesrådmannens innstilling og fylkesutvalgets vedtak.

Ordinære anlegg
Med en samlet søknadssum 216’ millioner kroner, og 62’ millioner kroner til fordeling, er innvilgelsesprosenten på 27,0 %. Det betyr at det i kommuner med stor søknadsmasse må regne med 4-5 års ventetid.

Nærmiljøanlegg
I forslaget til fordeling er det lagt opp til cirka 57 % innvilgelse av årets nærmiljøanleggsøknader. Dette er i tråd med tidligere års praksis, og innebærer at kroner 6 957 000 av den totale tilskuddspotten avsettes til denne søknadskategorien. Med en slik praksis vil nærmiljøanleggsøknader i Oppland sjelden måtte fremmes mer enn to år før de imøtekommes.

Kommunal prioritering
Spillemiddelutvalget har i sitt forslag forsøkt å vektlegge kommunenes prioriteringer i størst mulig grad.

Føringer fra staten
I årets tildelingsbrev fra Kulturdepartementet (vedlegg 2), heter det at søknader som har fått tildeling tidligere, skal få dekket restbeløpet. Disse søknadene er benevnt som søknadstype gjentatt i søknadslisten.

Det er videre gitt merknader i tildelingsbrevet om hvilke og hvordan spillemiddelsøknader kan gis tildelinger over flere år:

 a. For søknader med godkjent søknadssum lik eller under 1 000 000 kroner (ekskl. særlige tilskuddssatser), skal ikke tilskuddet deles.

b. Søknader med godkjent søknadssum over 1 000 000 kroner kan få tilskuddet fordelt over to år, med en halvdel hvert år.

c. Søknader med godkjent søknadssum lik eller over 6 000 000 kroner kan få tilskuddet fordelt over tre år, med en tredjedel hvert år.

d. Ved betydelig høyere godkjente søknadssummer enn omtalt i pkt. 4 kan tilskuddet deles over 4 år etter avtale med Kulturdepartementet.

Forklaring til tabellen nedenfor
Per Madsen, rådgiver idrett og fysisk aktivitet i Oppland fylkeskommune, opplyser følgende: Søknad om støtte til svømmehall i Sør-Aurdal ble godkjent i 2015. Tildelinger til svømmehallen er gitt i 2015 , 2017 og 2018.

Søknad om støtte til etablering av etablering av baneområde og bygningsmasse på 10 millioner kroner fikk ikke tilsagn i år.

Fordelingen av spillemidler tar utgangspunkt i prioriteringer gitt av KUD, samt den kommunale prioriteringen av egne søknader på anlegg, og normalt vil man i kommuner med stor søknadsmasse måtte forvente med 4–5 års ventetid før tildeling.
 

FORDELING AV SPILLEMIDLER TIL ORDINÆRE ANLEGG I OPPLAND 2018

Anleggsnavn og beskrivelse

Søker

Søknadstype Kostnad Søknadsbeløp Tilsagn
2 tiltak i svømmehall i Sør-Aurdalshallen Sør-Aurdal kommune Gjentatt 53 293 750 7 267 000 3 633 00
Sør-Aurdalshallen: Etablering av baneområde og bygningsmasse Sør-Aurdal kommune Fornyet 59 063 000 10 000 000 0
Sør-Aurdalshallen treningsrom: Etablering av fleraktivitetssal Sør-Aurdal kommune Fornyet 1 799 000 300 000 300 00
2 tiltak på Fossvang idrettspark kunstgressbane ved Fossvang idrettsplass Bagn idrettslag Ny 7 300 000 2 433 00 0
2 tiltak på Fossvang idrettspark treningsfelt kunstgress ved Fossvang idrettsplass Bagn idrettslag Ny 1 300 001 433 000 0
2 tiltak på Fossvang idrettspark delanlegg friidrett ved Fossvang idrettsplass Bagn idrettslag Ny 1 130 863 377 000 0

 

FORDELING AV SPILLEMIDLER TIL NÆRMILJØANLEGG I OPPLAND 2018

Anleggsnavn

Søker

Søknadstype Kostnad Søknadsbeløp Tilsagn
Hedalen Aktivitetspark sykkelløype: Etablering av Terrengsykkelløype Hedalen idrettslag Ny 257 022 129 000 129 000
Hedalen Aktivitetspark skileikanlegg: Etablering av Skileikanlegg Hedalen idrettslag Ny 130 372 66 000 66 000
Hedalen Aktivitetspark: hinderløype Hedalen idrettslag Ny 510 003 131 000 131 000
Fossvang idrettspark: Etablering av Gressbane Bagn idrettslag Ny 555 000 278 000 0
Fossvang idrettspark: Etablering av Ballbane Bagn idrettslag Ny 397 500 199 000 199 000
Fossvang idrettspark: Etablering av Isflate Bagn idrettslag Ny 221 250 111 000 0
Fossvang idrettspark:  Tursti ved Fossvang idrettsplass Bagn idrettslag Ny 550 000 275 000 0