Sist oppdatert: 22.05.2018 18:32

– Hva som ikke kan, og hva som kan endres

 

Til vanlig gjelder et kommunestyrevedtak til et nytt er besluttet i en sak. 22. juni 2017 ble det fattet et vedtak som uten tvil må gjelde for resten av denne kommunestyreperioden.

 

Da kommunestyret behandlet saken Sør-Aurdalshallen - økning av kostnadskalkyle, ble følgende enstemmig vedtatt:

Den vedtatte nettorammen på 89 mill. kr endres ikke, og er absolutt.

Kommunestyret visste at prosjektet med vedtatt romprogram kunne bli dyrere enn vedtatt nettoramme. Slik gikk det også, og nå arbeider rådmannen med å få ned kostnadene.

 

Før samspillsentreprisen ble satt i gang mellom Sanne Hauglig AS og Sør-Aurdal kommune, hadde kommunen allerede brukt over 10 millioner kroner på prosjektet.
 

Spenningen nå er altså knyttet til hva som er mulig å få til innenfor vedtatt egenfinansieringsramme.


15. mai vedtok kommunestyret at det skulle avsettes 7,56 millioner kroner av fjorårets mindreforbruk til disposisjonsfondet. Salg av anleggsmidler til Valdres brann- og redningstjeneste gir dessuten Sør-Aurdal kommune inntekter på 6,9 millioner kroner. Fra Valdres lokalmedisinske senter får kommunen tilbakebetalt ca. 1 millioner kroner i selskapskapital. Fondene styrkes, og det er bra, for utfordringene er mange.

 

Folketallet i Sør-Aurdal går ned. Ei arbeidsgruppe i Senterpartiet vil ha både næringsutvikling og flere fastboende i kommunen. Prosjektet partiet håper å få mange med på, er svært positivt, og det vil koste både tid og penger.

 

Fiberprosjektet som omfatter 150 husstander i Begnadalen og på Leirskogen, er et annet viktig tiltak. Her er kommunens egenandel på vel 1,45 millioner kr. Ingen av disse tiltakene er ikke med i vedtatt langtidsbudsjett.


Driftstilpasningsprosessen som nå gjennomføres, forutsetter dessuten en innsparing på 6 millioner kr over fire år.


Vi mener at noen av midlene kommunen nå har fått inn, må kunne brukes til å skape ro i tjenester som skoler og barnehager, vekst og utvikling. Det er lite fornuft i å svekke tjenester som barnefamilier er helt avhengige av dersom de skal bosette seg i kommunen vår.