Sist oppdatert: 08.03.2018 19:48

Behandles kommunestyret som sandpåstrøere?
 

 

ELDOR BRÅTHEN

I vår digitale tidsalder er det fryktelig lenge siden protokoller ble skrevet med penn og blekk og deretter overstrødd med sand så blekket kunne tørke raskere.

 

Foto: Arne G. Perlestenbakken

 

I overført betydning kan betegnelsen «sandpåstrøingsorgan» brukes om f.eks. et lovbestemt utvalg uten reell innflytelse og mulighet til å påvirke. Andre bestemmer fordi det som utvalget sier, ikke blir tatt hensyn til, eller fordi utvalget kommer inn i behandlinga så seint at saken i realiteten er avgjort.

Den dagen kommunestyret, f.eks. av årsaker som er nevnt ovenfor, blir sandpåstrøere, og ordfører, administrasjon og evt. andre, i realiteten avgjør hva som skal skje, har kommunen et alvorlig demokratisk problem.

Kommunestyret skal bl.a. å påse at politiske vedtak blir fulgt opp og etterlevd. I kontrollutvalgsmøte 6. mars tok Harald Liodden opp vedtak i KS-sak 30/17, 22. juni: «-Den vedtatte nettorammen på 89 mill. kr endres ikke og er absolutt» Dette tilsvarer 139,4 mill. kr brutto.

Kommunestyrets vedtak sier videre at «oppdatert kalkyle for kostnader til drift og vedlikehold» skal legges fram for kommunestyret.» Dette har ikke skjedd, og en slik kalkyle er vel også umulig å legge fram så lenge man ikke kjenner fullt ut lånebehov og renteutgifter.

Liodden tok videre opp vedtak i sak KS-73/16, 6.12. 2016: «Om det etter endt anbudsprosess viser seg at det blir vanskelig å realisere prosjektet ut fra de økonomiske rammer og innsparinger som er skissert her, skal saken behandles på nytt av kommunestyret selv.»

Anbudsprosessen er nå fullført, og laveste anbud ligger på 169 mill. kr, altså 30 mill. kr. høyere enn vedtatt ramme. Prosjektet er lagt ut som et såkalt samspillprosjekt der det kan forhandles om en reduksjon på inntil 15 %. Om man skulle klare å få til en slik reduksjon, gir dette en grenseverdi på 144 mill. kroner. ( 169 – 169 X 0,15 = 144.) Dette er fremdeles 5 mill. kr over den nedre bruttoramma som kommunestyret har vedtatt, og det er dermed teoretisk umulig å oppfylle vedtak i sak 30/17. Saken må opp igjen i kommunestyret. (Jfr. sak KS 73/16.)

 

Den kom opp som orienteringssak 22. februar. Ordføreren ønsket signaler, og disse sprikte i alle retninger. Formannskapet tolket vedtakene i møte 1. mars og gjorde vedtak som føringer for det videre arbeidet.

I følge Liodden er dette feil framgangsmåte. Kommunestyret er kommunens høyeste organ skal legge premissene. Med dette som bakgrunn tok Liodden også opp det faktum at kommunestyret har svært få møter sammenligna med formannskapet. I 2018 er der planlagt 6 møter i kommunestyret og 9 i formannskapet.

Talla foregående år (2015-2017) er 8-8-9 for kommunestyret og 14-13-15 for formannskapet. Kommunestyret kommer «på hæla» rent tidsmessig. Saker er i mange tilfelle kommet så langt at det blir vanskelig å gjøre forandringer, og kommunestyret blir, som vi alt har nevnt innledningsvis, «sandpåstrøings-organ».

Denne siste påstanden var ordføreren uenig i. Han mente også at det er mulig å komme ned mot vedtatt byggeramme. Man må i så fall fjerne buffer for uforutsette utgifter. Liodden karakteriserer dette som uforsvarlig, men valgte å ikke forfølge i denne omgang pga. uenighet om mulighetene som ligger i forhandlingene med entrepenør.

I tillegg bedyret ordfører og rådmann at saken vil bli tatt opp på ekstraordinært kommunestyremøte rett over påske når resultatet av forhandlingene i samspillfasen med entrepenør foreligger.

Noen ord om åpenhet og forholdet til pressen. - Byggekomiteen er nedsatt av et folkevalgt organ (kommunestyret), og må følge kommuneloven med hensyn til innkalling , offentlighet og protokollføring, sa Liodden. Her ble det ingen diskusjon fordi ordføreren sa seg enig. Han er nå innstilt på å foreslå å legge ned hele byggekomiteen «fordi det blir umulig å diskutere byggesaker i media.» Rådmannen minte om at kommunestyret kan vedta å frita et folkevalgt organ fra reglene om offentliggjøring.

Kontrollutvalgets møter er, på samme måte som møter i kommunestyret i prinsippet åpne. Det betyr at enhver som ønsker det, kan være til stede.

Kontrollutvalget har ellers som intensjon å offentliggjøre møteprotokoll senest fem dager etter møte, og de som måtte være ytterligere interessert, henvises til kommunens heimeside. Der finnes protokoll fra dette og tidligere møter.
Neste møte i kontrollutvalget er planlagt 24. april. Da skal utvalget bl.a. behandle kommuneregnskapet.