Sist oppdatert: 14.03.2018 19:58

Bør vi satse på Vikinglotto?

 

ELDOR BRÅTHEN

19.12.2017. satte Sør-Aurdal kommunestyre ned en komité. I denne komiteen sitter tre representanter fra administrasjonen og to fra organisasjonene.

Navna kjenner ikke jeg så langt, men det er heller ikke så viktig. Kommunestyret må uansett ta den endelige avgjørelsen, og det er ingen overdrivelse å si at k-styret har gitt denne komiteen en meget vanskelig oppgave.

La oss se litt på den oppgava komiteen har fått og de vedtaka kommunestyret har gjort, eller muligens er i ferd med å gjøre.
Har jeg forstått mandatet rett, er Innsparingsmålet seks millioner kroner over fire år, og man skal komme fram til framtidige driftsendringer som gir kommunen økonomisk handlingsrom.

19. mars 2015 vedtok et enstemmig kommunestyre et forslag fra Arbeiderpartiet og Senterpartiet vedr. skolestrukturen i ytre del. Vedtaket innebærer for Begnadalen og Hedalen at barnetrinnet legges ned hvis samlet elevtall kommer under 35. For ungdomstrinnet (i Hedalen) er minstetallet 15, altså i begge tilfelle et gjennomsnitt på fem elever per årskull.

Egentlig står vi her overfor et godt stykke politisk håndverk, og det er godt mulig forslagsstillerne og kommunestyret som helhet ikke har fått den ros de fortjente i den forbindelse. (Den er hermed gitt fra min side.)

Det er spesielt verdt å legge merke til at vedtaket sier «over en treårsperiode». Man skal ikke legge ned selv om elevtallet er for lavt i ett enkelt år. Det gir trygghet, og denne tryggheten er viktig for de barnefamiliene som nå bor i Begnadalen og Hedalen og for dem som måtte tenke på å flytte hit.

De to gruppene som er i størst fare, er vel ungdomstrinnet i Hedalen og barnetrinnet (evt. mellomtrinnet?) på Begnadalen. Er jeg riktig informert, de innebærer dagens elevtall og de framtidstalla man nå kjenner, at skolene ikke er i umiddelbar fare, og jeg håper inderlig at vi ikke kommer dit.

Så langt har jeg ikke observert signaler som sier at k-styret er i ferd med å oppheve sitt vedtak av 19. mars 2015, men uro er skapt, og, kjære politikere: -Denne uroa kan bare kureres med ei klar melding til komiteen og oss andre om at vedtaket av 19. mars 2015 ikke skal forandres!

Over til inntektsmuligheter. Eiendomsskatten er i dag på 2,9 promille. Jeg mener vi tåler mer hvis det må til for å sikre lovpålagte og nødvendige velferdstilbud i folks nærhet. Hva jeg mener, er ellers uinteressant i denne forbindelse. Kommunestyret har vedtatt at eiendomsskatten skal ligge på tilnærmet samme nivå som nå. Sentrale myndigheter har også satt begrensninger, og det er ingen tvil om at enkelte kan få økonomiske problemer hvis skattetrykket blir økt for mye. Her er det m.a.o. lite å hente.

«Prosjektplanen skal også inneholde planer for økt bosetning og inntektsgivende aktiviteter.» Noe av det beste man her kan sørge for, er rask og imøtekommende behandling av søknader fra privatpersoner som ønsker å iverksette planer. For få dager siden leste vi om en søknad fra Fosstopp hytter. Søkerne ba om rask behandling, og saken kom på sakskartet til formannskapet ganske umiddelbart. Kanskje litt «flaks» og tilfeldigheter med hensyn til møtedato, men likevel: En knapphullsblomst til administrasjon og ordfører!

Som overskrifta antyder, har jeg et inntektsforslag i ermet, men før jeg slipper det, vil jeg litt tilbake til kommunestyrevedtaket 19. mars 2015. Her sies det også at prosjekt som skal erstatte C-blokka på Bagn, skal fullføres. Planarbeidet er kommet langt, og saken vil ifølge løfte fra rådmann og ordfører bli lagt fram for ekstraordinært møte umiddelbart over påske. Forsiktig sagt er det ting som tyder på at prosjektet blir ganske mye dyrere enn det man opprinnelig forutså. Utgifter til drift, vedlikehold og renter overlater jeg til andre å regne ut, men det vil være uansvarlig å ikke ta høyde for at utgiftene blir høyere enn det rentenivået i dag tilsier.

Kommunestyret kan fremdeles vedta å erstatte C-blokka med noe mindre kostnadskrevende, og likevel tilfredsstille krava til undervisningsbygg, kulturbygg og idrettsanlegg. Andre steder i kommunen er slike utfordringer stort sett løst av frivillige aktører: ungdomslag, idrettslag og helselag. Hvorfor det samme ikke har skjedd på Bagn, er andre nærmere til å svare på enn det jeg er.

Bagn i.l. har de seneste åra gjort et fremragende arbeid med sikte å å skaffe Bagn og nærområdet et bra idrettsanlegg. Kommunen bør støtte opp om dette arbeidet slik man støtter frivillig arbeid andre steder. Det er ikke dermed sagt at kommunen bør og skal bygge og drifte anlegget. Økte utgifter her kan bety mindre evne til å støtte nærmiljøkulturen i bygdene, og det er det vil ingen som ønsker?

Komiteen som ble nedsatt 19.12.2017 har en meget vanskelig oppgave. Kommunestyret skal møtes rett over påske. Det kan bety at kommunestyrets vedtak vedr. ev. bygging av idrettshall er klart før komiteen må legge fram innstilling. Komiteen vil m.a.o. vite om forutsetningene er de samme som i dag, eller om kommunestyret har klart å gjøre oppgava enda vanskeligere.

Jeg skulle gjerne ha lagt fram et godt forslag til inntekstbringende tiltak. I Vikinglotto-potten ligger noe over 100 mill. kroner for den som er så heldig å sikre seg den alene. Lottospill er ikke av de tiltak jeg vil anbefale, men her og nå er det den eneste mulighet jeg ser om kommunen skal tilfredsstille de krav som blir stilt av enkelte.