Sist oppdatert: 18.03.2018 21:57

Stiftelsen Bautahaugen samlinger

 

TEKST: RIGMOR BRENDEN
BILDER: ARNE G. PERLESTENBAKKEN

 

Årsmøtet ble avholdt på Hedalen skole 14.03.2018. Årsberetning for 2016 og 2017, og regnskap og revisjonsrapport ble lagt fram for årsmøtet som skal avgi uttalelse.

 

 

Styret i Bautahaugen samlinger: Fra venstre: Odd Arne Klemmetsrud, Bente Fekjær Skogly, Rigmor Brenden, Arild Bjørnstad og Svein Gunnar Huset.


Årsmøtet godkjente både årsmeldingene og regnskapet. Til orientering for årsmøtet presenterte styret også langtidsplaner/budsjett.

Styret har foretatt en vedtektsendring:
Vedtetenes § 5 første ledd er med dette endret fra: «Styret innkaller bygdefolket i Hedalen til årsmøte annet hvert år. Møtet avholdes i mars måned.» til: «Styret innkaller bygdefolket i Hedalen til årsmøte hvert år. Møtet avholdes i mars måned.» Beslutningen er enstemmig. Det blir ingen forandringer i styresammensetningen, og årsmøtet godkjente valgkomiteens innstilling.

Styreleder: Odd Arne Klemmetsrud (2 år)
Nestleder: Bente Fekjær Skogly (2 år)
Kasserer: Svein Gunnar Huset (1 år)
Sekretær: Rigmor Brenden(1 år)
Styremedlem: Arild Bjørnstad (1 år)
Første vararepresentant: Tor Anders Perlestenbakken (2 år)
Andre vararepresentant: Ann Karin Samsing. (1 år)
Årsmøtet utnevnte Gunn Karin Fossholm, Olaf Ødegaard Søbekkseter, og Ellen Skrinde Øverby som Valgkomite. (Valgt for følgende periode: 2 år,1 år, og 2 år.)

Etter de vanlige årsmøtesakene hadde Arild Bjørnstad en svært interessant orientering om Mølla. Han viste bilder fra arbeidet, kalt trinn 2, som er teknisk istandsetting, fra mot drift. Dette arbeidet har Arild og sønnene Jon Gudbrand og Bjørnar hatt ansvaret for. Vi er takknemlige for alt arbeide møllegruppa har lagt ned tidligere, på Trinn 1, og vil spesielt nevne Nils Garli og Rønnaug Sørlie som har søkt på midler fra ulike fond, og som på den måten har tilført Mølla over 1 000 000 kr til restaureringsarbeidet.

Det var videre ønske om orientering fra arbeidet fram mot radiomuseeum på Fjellstad.
Arild hadde skrevet en interessant artikkel, med bilder, fra radiosamlinga på Hedalen.no 13.02.18. Avisa Valdres publiserte artikkelen hans etterpå. Dette resulterte i at flere har meldt interesse for det videre arbeidet. Spesielt må nevnes Jan Warberg som har kontakt med Norsk Radiohistorisk forening.

Sammen med Arild har han gjort en uvurderlig jobb med katalogisering og merking av de ulike radioene i samlinga, så her skjer det spennende ting! Vi regner med å presentere denne utstillinga på forsommeren.