Sist oppdatert: 05.03.2018 12:56

Rådmannen svarer på spørsmål om hall, lovpålagte oppgaver og økonomi

 

ARNE HEIMESTØL

Med bakgrunn i rådmannens uttalelser om Sør-Aurdalshallen i siste formannskapsmøte har vi stilt ham noen spørsmål. Spørsmål og svar gjengis slik de er formet skriftlig.

I formannskapets siste møte sa du at det ikke var riktig å gi Sør-Aurdalshallen navnet den har fått, og at det var bedre å benevne den som en gymsal. Gymnastikksalene på Begnadalen skole og Hedalen barne- og ungdomsskole er omtrent like store, 190 kvadratmeter. Salen som er planlagt i Bagn, er på 1125 kvadratmeter, altså nesten seks ganger større.

Hvor stor mener du en gymnastikksal må være for at kommunen skal kunne oppfylle sine lovpålagte forpliktelser, og hvor stor må en gymsal være for at den skal benevnes som en hall/idrettshall
?

Bassenget som er planlagt i Bagn, har en banelengde på 25 meter. Hvor stort må et basseng være dersom lovpålagt oppgave om svømmeopplæring skal kunne gjennomføres?

Hva en hall eller et nytt bygg skal kalles, er det sikkert mange meninger omkring, vil jeg tro. Det jeg sa i siste formannskapsmøte, var at jeg mener det vil være mer riktig å navngi bygget, om det skal bygges, med et navn som bedre gjengir det mangfold av aktiviteter som skal gjennomføres der for alle innbyggere i Sør Aurdal kommune eksempelvis kultur og gymnastikksal, noe Emmy også var inne på tidligere i møtet.

Når det gjelder størrelser på de forskjellige delene i bygget og hvor store de må være for å ivareta lovpålagte forpliktelser (jeg regner med at du mener innenfor opplæringsloven), er dette elementer som vil bli nøye utredet i saken som legges frem for Kommunestyret.

 

Prosjektet som er planlagt, er på 4 400 kvadratmeter. Det er vel tre ganger større enn bygget det skulle erstatte. Prislappen er på 169 millioner kroner. I formannskapet uttrykte varaordfører Trine Adde Hansebakken (Ap) bekymring for hvilke konsekvenser denne investeringen kan få kommunens andre lovpålagte oppgaver. Hvilke tanker gjør du deg om dette?

Sør-Aurdal kommune vedtok i 2014 kriterier for sunn kommuneøkonomi, og Fylkesmannen har lignende, anbefalte måltall. Hvilke måltall for økonomisk utvikling er det rådmannen i Sør-Aurdal tar til orde for?

Når det gjelder finansieringen av et eventuelt nytt bygg, betraktninger omkring konsekvenser som resultat av finansiering, samt måltall for sunn kommuneøkonomi, vil dette også være momenter som vil bli presentert i saken som skal legges frem for Kommunestyret. På generelt grunnlag mener Rådmannen det er viktig å presentere økonomiske og samfunnsmessige løsninger som ligger innenfor anbefalingene samtidig som det også er viktig å se fremover til det beste for Sør Aurdal kommunes innbyggere samlet sett.

Det har vært mye debatt rundt skolestruktur i Sør-Aurdal de siste årene. Kan innbyggerne vente seg en ny runde med innsparinger og evt. strukturendringer på dette området?

Formannskapet i Sør Aurdal fattet i sitt møte den 8/2 – 2018 vedtak i sak 005/18 – «prosjektplan – Omstilling – Driftsgjennomgang og administrativ organisering» at det skulle nedsettes en styringsgruppe bestående av fire administrative representanter og to representanter fra Hovedtillitsvalgte.

Denne styringsgruppa ble i samme sak gitt et mandat som blant annet sier at det skal gjennomføres en helhetlig gjennomgang av organisasjonen. Dette arbeidet er igangsatt, og vi har som mål å presentere en sak basert på dette arbeidet til Kommunestyrets møte i juni.