Sist oppdatert: 06.03.2018 18:33

En likestilt verden

 

AV BARNE- OG LIKESTILLINGSMINISTER LINDA HOFSTAD HELLELAND (H)

Unge er nøkkelen til vår felles framtid. For at alle ungdommer skal ha mulighet til utdanning og frihet til å bestemme over sine egne liv må de ha tilgang på seksualitetsundervisning, prevensjonsmidler, trygge og lovlige aborter. Arbeidet med å fremme kvinners seksuelle og reproduktive helse og rettigheter er høyt prioritert av Norge. Fordi det er viktig for kvinners rettigheter, kjønnslikestilling, økonomisk vekst og bærekraftig utvikling.

Det er ett år siden She Decides-initiativet ble lansert. Initiativet var en reaksjon på at Trump-administrasjonen ikke ville gi støtte til organisasjoner som utfører eller informerer om abort. Endret amerikansk politikk har økt presset på disse rettighetene. Som Norges pådriver for initiativet vil jeg være med på å mobilisere nye aktører for økt oppslutning om kvinners rettigheter.

Reproduktive rettigheter handler om at kvinner skal ha rett til å bestemme om og når de vil ha barn, og hvor mange. 225 millioner jenter og kvinner har i dag ikke tilgang til prevensjon. Mange svært unge blir gravide, og hver eneste dag i 2015 døde 830 kvinner som følge av komplikasjoner knyttet til graviditet og fødsel.

Seksuelle og reproduktive helsetjenester er avgjørende for at jenter og kvinner skal kunne planlegge sine svangerskap, og gjennomføre en utdanning og delta i arbeidslivet. Slike tjenester er en forutsetning for deres økonomiske og politiske deltakelse. Å styrke kvinners deltakelse bidrar til bekjempelse av fattigdom og til bærekraftig utvikling.

I regjeringens handlingsplan for kvinners rettigheter og likestilling i utenriks- og utviklingspolitikken, er arbeidet med seksuell og reproduktiv helse og rettigheter en av fem hovedprioriteringer. I fjor besluttet regjeringen å øke innsatsen, for dette arbeidet med 700 millioner kroner over fire år (2017-2020), fra et allerede høyt nivå.

Dette kommer på toppen av våre investeringer i jenters utdanning og global helse. Utdanning for jenter bidrar til å utsette tidspunktet for første fødsel, redusere mødre- og barnedødelighet og å bidra til bedre helse for moren og bedre utdanning for barna hennes. Jenters utdanning er avgjørende dersom kvinner skal få politisk og økonomisk makt i samfunnet på lik linje med menn. Derfor har jenters utdanning høy prioritet i Norges internasjonale utviklingsinnsats.

Vi må fortsette å bygge sterkere allianser for kvinners rettigheter. I midten av mars deltar jeg, sammen med utenriksministeren, på møter i FNs kvinnekommisjon. Kvinners rett til å ha kontroll over og kunne bestemme fritt over egen seksualitet, fri fra tvang, vold og diskriminering, og rett til utdanning er viktige forutsetninger for likestilling og for kvinners muligheter til å treffe egne valg. Dette er avgjørende for at jenter og kvinner skal ha frihet, makt og mulighet til å forme sitt eget liv.