Sist oppdatert: 07.03.2018 08:19

Urimelig stor trafikkbelastning er planlagt for hytter på Teinvassåsen
 

 

SILJE FEKJÆR NILSSON OG PÅL A. JENUM

Med den planlagte hytteutbyggingen på Teinvassåsen, står Hedalsfjella overfor en av de største utbyggingene i ”manns minne”. Det er derfor svært skuffende at forslag til plan ikke oppfyller de klare føringene i Kommunedelplanen: ”Det bør tas vesentlig hensyn til eksisterende utbyggingsstruktur, og på en skånsom måte, slik at området beholder sitt særpreg.”

 

For Snelletjern Hyttegrend er økningen i trafikkbelastning langt over smertegrensen. Risikovurderingen av den planlagte tilførselsveien gjennom hyttegrenda er også svært mangelfull. Vi mener at hensynet til barn og unge ikke er ivaretatt, og fare for alvorlige hendelser i tilknytning til veien er tilstede.

Det spesielle med denne utbyggingen er at det planlegges helt nye hyttelandsbyer med til sammen 145 nye hytter, i et område med 70 eksisterende hytter. Med andre ord, en stor utbygging i et gammelt hytteområde.

 

Det holder ikke at hyttelandsbyene legges med en viss avstand fra eldre hytter, så lenge tilførselsveien til hyttelandsbyene enkelte steder går omtrent gjennom hyttetunene til gamle hytter.

 

Gamle hytter er forresten et relativt begrep. De siste årene har det blitt bygget flere nye hytter og eldre hytter har blitt betydelig oppgradert. Hvilke kvaliteter i utbyggingsområdet skal vektlegges for å få en utbygging som står seg for all fremtid- til glede for både nye og ”gamle” hytter? Vi mener at trafikk-situasjonen også er en åpenbar del av dette bildet.

Løsningen i dagens forslag til veitraseer oppleves som et overgrep for de som blir sterkt berørt. Flåtevatn Hyttevel, som også omfatter Snelletjern Hyttegrend, er kritisk til de planlagte nye veitraséene. Nær halvparten av de nye hyttene vil få tilførsel gjennom denne lille hyttegrenda. Dette er en særs dårlig løsning – av flere grunner:

Vi frykter for hensynet til barn og unge - og trafikkulykker
Hyttene i Snelletjernvegen Hyttegrend er alle bygget de siste 10 til 15 årene, og hyttene ble med hensikt lagt tett inntil den lille veistubben. Veien skulle fungere som et felles tun og møteplass. Her leker barn på ferie fritt uten frykt for trafikk. Når nå all trafikk til og fra 64 nye hytter må kjøre igjennom hyttegrenda på vei inn til de nye hyttelandsbyene, utvides Snelletjernvegen, og gjennomgangstrafikk kommer tett inn på hytteveggene. Vi har ingen barn å miste og frykter for ulykker.

Med dårlig framkommelighet kan konsekvensene bli fatale
Tilførselsveien, spesielt i forlengelsen av Snelletjernvegen, har flere bratte partier opp og ned, med helning større enn hva som anbefales av Statens Vegvesen. Både før og etter bakkene er det krappe svinger. Planens Risiko- og Sårbarhetsundersøkelse konkluderer da også med at framkommeligheten kan bli sterkt redusert, og at det kan bli kritisk dersom flere hendelser skulle inntreffe samtidig.

 

Dette synes likevel ikke å ha blitt tillagt vekt. Ut fra vårt kjennskap til området, mener vi framkommeligheten vil bli for dårlig vinterstid. Faktisk er det slik at beboerne til over 60 hytter nå risikerer å ikke komme ut, og at utrykningskjøretøy ikke kan komme inn til hyttene, dersom snøen fokker seg og en bil har kjørt seg fast. Risiko handler om å vurdere sannsynlighet opp mot konsekvens. Slik veien er foreslått, kan konsekvensene bli fatale.

Ekstrabelastning langt ut over det som kan forventes. For å se på økning i belastningen må man se på forskjellen i belastning i dag sammenliknet med framtidig belastning. Dette er kanskje åpenbart, men verdt å nevne allikevel. Ekstra-belastningen er derfor et direkte mål på i hvor stor grad eksisterende hytter blir berørt; begrenset, moderat, betydelig. Hyttene langs Snelletjernvegen vil komme til å oppleve en økning i trafikkbelastningen på hele 600 %! Det er langt over hva som måtte kunne forventes, langt over smerteterskelen og ikke et utrykk for at ”vesentlig hensyn” er ivaretatt.

 

I tillegg til Snelletjernvegen, så vil også mange av de gamle hyttene langs Teinvassåsvegen oppleve unødvendig økt trafikk-belastning med dagens trafikkløsning all den tid de fleste kommer kjørende igjennom Hedalen på vei opp til fjellet. I byene er trafikk en del av bybildet, men for oss som har valgt oss Teinvassåsen og Snelletjernvegen, vil trafikkbelastningen være helt ødeleggende for hyttelivets kvaliteter.

Flåtevatn Hyttevel har innhentet profesjonell bistand til et alternativt forslag til veitrase’ for denne delen av planområdet, oversendt som del av høringsprosessen. Forslaget er et konstruktivt bidrag som understreker at alternativer finnes. Forslaget mener vi fordeler økningen i trafikk-belastningen på en mer balansert måte, og ivaretar svakheter ved sikkerheten i den framlagte reguleringsplanen. Som en bonus vil også en del av de nye hyttene oppleve reduksjon i trafikk forbi hytteveggen.

Vi håper og tror at både initiativtakere og beslutningstakere nå ser behovet for å jobbe fram helhetlige og gode løsninger for Teinvassåsen, der hensyn til både ”gamle” og nye hytter kan ivaretas, og barn og unge kan utforske naturen i et trygt miljø. Vi har en unik natur på Teinvassåsen med små tjern, fiskevann, bekker og koller, sauer som tusler seg forbi hytteveggene på sine daglige og tilsynelatende faste runder, og ikke minst helt supre skiløyper i alle retninger. Så er det lov å inderlig håpe at utbyggingen vil bygge opp under de sunne verdiene som også bør være merkevare for Hedalsfjella i generasjoner framover: i pakt med naturen - i Mikkjel Fønhus sin ånd.

Hilsen fjellfolket i Flåtevatn Hyttevel og Snelletjern Hyttegrend
Silje Fekjar Nilsson & Pål A. Jenum