Sist oppdatert: 17.10.2018 17:40

Debatt om eiendomsskatt og investeringer

  ARNE HEIMESTØL
I formannskapsmøtet sist tirsdag antydet ordfører Kåre Helland at kommunestyret bør vurdere å utsette vedtatt forhøying av eiendomsskatten for 2019.

Dette utspillet fikk partifelle Svein Gunnar Huset til å reagere. Han viste til at et enstemmig kommunestyre i budsjettmøtet 19.12.2017 vedtok å trappe opp eiendomsskattetakstene med til sammen 1 promille i økonomiplanperioden. (Huset talte i budsjettmøtet 2017 først, som eneste representant i Sp, mot forhøyinga, men stemte til slutt sammen med resten av kommunestyret.)

Huset fikk støtte av Arne Leite (Sp) som mente at kommunen nok vil ha behov for de inntektene en forhøyet eiendomsskatt for 2019 vil gi.

Fra økonomiplan 2018–2021:

Det foreslås en endring på 1 promille i eiendomsskattetakstene i økonomiplanperioden. Det er for de tre første årene i økonomiplanperioden foreslått en økning av den differensierte
eiendomsskattesatsen for boliger, fritidseiendommer og boliger på landbrukseiendommer. Dette fordeler seg med en økning på 0,4 promille for 2018 (opp til 2,9 promille), ytterligere økning på 0,35 promille i 2019 (opp til 3,25 promille) og en økning i 2020 på 0,25 promille (opp til 3,5 promille).

Investeringer
Svein Gunnar Huset tok til orde for å se på investeringsbehov knyttet til barnehagen i Reinli. En rapport viser at det både er plassproblemer og behov for å gjøre endringer på bygget. Ordføreren mente at det vil være vanskelig å få til nye investeringer før i 2022.

Økonomisjef Karin Stegarud minte formannskapet om at kommunens lånegjeld snart vil utgjøre 89 % av et årsbudsjett. Gjeldsgraden bør ikke overstige 70 % av kommunens budsjettmidler per år.

Fond
Stegarud opplyste ellers at kommunen nå har 41,6 millioner kroner på disposisjonsfond.

Heldagsmøte
Kommunestyret vil få budsjett for 2019 til førstegangs behandling i heldagsmøte 1. november.