Sist oppdatert: 22.10.2018 17:22

SAE svarer på åpent brev om fiberutbygging

  NILS MARTIN SÆTRANG, SAE
  • Her kan du lese det åpne brevet Arne Heimestøl skrev.

Kva kan SAE gjere for å få til ei raskast mogleg fiberutbygging til dei som ynskjer det i kommunen vår?

SAE har, siden 2007, lagt til rette for fiberinfrastruktur alle steder hvor vi etablerer nytt nett ved at vi sammen med kablene legger fiberrør som senere kan tas i bruk ved behov.

SAE er medeier (minoritetseier) i Eidsiva Bredbånd (EB) som er markedsaktør som tjenesteleverandør på bredbåndstjenester. EB har operativ og kommersiell aktivitet. Med EB har vi en infrastrukturavtale hvor vi bygger og eier bredbåndsinfrastruktur (kun fiber) der hvor operatøren bestiller slik utbygging. Prioritering av områder og framdrift avgjøres av EB utfra økonomiske og taktiske kriterier. Avvik fra dette er der hvor EB etter offentlig anskaffelse vinner en kontrakt.

Ut over dette bistår vi, så langt vi har kapasitet, Sør-Aurdal kommune og andre initiativtakere med mulighetsstudier. Her inngår lokalkunnskap om tilgjengelig infrastruktur, overslag over utbyggingskostnader og en grov tilnærming til om områder kan bygges ut med registrert interesse innenfor alminnelige økonomiske rammer eller om det er nødvendig med en eller annen form for tilleggsfinansiering.

Eg er kjend med at selskapet legg til rette for fiberutbygging når dei oppgraderer lågspent- og høgspentnettet. Kva for kostnader høyrer då heime i nettleiga, og kva kostnader må dei som bestiller fiber, rekne med å betale for?

Kostnader med etablering av fiberinfrastruktur danner ikke grunnlag for nettleie da slik aktivitet ligger utenfor områdekonsesjonen for driften av distribusjonsnettet. Kostnader med etablering av fiber finansieres dels med kontantstrøm i abonnementet og etableringstilskudd fra kunden (og eventuelle andre bidrag, typisk offentlige tilskudd). Samlet må miksen av kontantstrøm i abonnement og etableringstilskudd gi grunnlag for lønnsom drift hos operatøren. Dette er i bunn og grunn et kriterium for prioritering av utbygging.

Kan andre enn Eidsiva Bredbånd bruke denne infrastrukturen?

Fiberinfrastruktur er ikke konsesjonsbelagt eller på annen måte regulert gjennom lov eller forskrift. EB har gjennom avtale med SAE en eksklusiv rett til å leie SAEs fiberinfrastruktur. Andre aktørers bruk av fiberinfrastrukturen må avklares/avtales med EB.

Kva svar kan selskapet gje på det siste utspelet Hedalen bygdeutval har kome med om fiberutbygging?

Vi undersøker realismen i utbygging av fiberinfrastruktur med den interessen som Hedalen bygdeutvalg har kartlagt, og svaret vil vi gi bygdeutvalget så snart vi har det klart. Generelt for utbygging både i Hedalen og Sør-Aurdal for øvrig er at spredt bebyggelse gir kostnadsutfordringer. Det beste botemiddelet er, slik vi ser det, å sørge for stor oppslutning. Der hvor oppslutningen ikke strekker til, må en større andel av utbyggingen finansieres med etableringstilskudd.

Kva kan SAE gjere for at vidare fiberutbygging kan bli så kostnadseffektiv som mogleg?

Vi fortsetter med tilrettelegging jfr. første spørsmål. Sett fra vårt ståsted, vil vi få den mest kostnadseffektive utbyggingen av fiber der hvor det kan kombineres med rehabilitering av distribusjonsnettet. Dette kan imidlertid være i konflikt med kundenes ønsker og forventninger. Det er naturlig å reise spørsmålet om kundene er villige til å bekoste forsering av framdriften. Om kundene vil finansiere, kan dette innebære at andre aktører enn SAE skal realisere utbyggingen og uavhengig av vår infrastruktur.

Med vennlig hilsen
Sør Aurdal Energi AS