Sist oppdatert:

31.10.2018


Notater Fylkesmannen påla kommunen å levere ut til Hedalen.no

  ARNE HEIMESTØL

Tirsdag 30. oktober konkluderte Fylkesmannen i Oppland med at Sør-Aurdal kommune måtte levere ut notater fra dialogseminaret kommunen holdt 23. august. I dag publiserer vi hele dokumentet.

Slik omtaler Fylkesmannen dialogseminaret:

Den 23. august 2018 var det invitert til dialogseminar i Sør-Aurdal kommune. Det var administrasjonen ved rådmannen som inviterte kommunestyret, hovedtillitsvalgte og hovedverneombud til seminaret. Invitasjonen lå ute på kommunen sin møtekalender for
kommunestyremøte. Det fremgikk ikke av invitasjonen hva som var tema på møtet, men det fremgikk at det skulle innledes ved administrasjonen og hovedtillitsvalgte og at det deretter skulle
gjennomføres gruppearbeid.

Dette skriver rådmannen om notatet:

Dette er de samme notatene som ble gjort i plenum oppsummert. Vær dog oppmerksom på at dette er stikkordsnotater gjort under oppsummeringene som de enkelte gruppene kom med som tilbakemeldinger på jfr problemstillingene det ble ønsket diskutert rundt.

Notatet Hedalen.no har fått tilsendt
 

Oppvekst og kultur:

 

·         Faglig grunnlag og kvalitet som grunnlag for avgjørelser

·         Konsekvenser fritt skolevalg utredes

·         Kommunen legger til rette for utdanning ved siden av arbeid i bh på lik linje med Kompetanse for kvalitet

·         Opprivende strid med gjentatte diskusjoner: må lande

·         Kvaliteten på tilbudene må bedres

·         En gjennomgang av hva som er lovpålagte oppgaver hvilke oppgaver som ikke er lovpålagte. Er det ikke-lovpålagte oppgaver som kan fjernes?

·         Det er positivt med flere faggrupper inn i barnehage og skole, eksempelvis vernepleier og helsesøster

·         Det viktigste er selvfølgelig at brukerne ivaretas

·         Kompetanseheving: bruke midler til å heve kompetansen til de som allerede er ansatt i Sør-Aurdal kommune. Videreutdanning med bindingstid

·         Hvordan tiltrekke seg nye søkere med godkjent/rett kompetanse? Hvordan få ungdommen med høyere utdanning tilbake til kommunen?

·         Frivilligsentralen: leksehjelp

·         Barnehagene og skolene må legge til rette for nettverkssamarbeid mellom foreldrene, noe som kan bidra til å utjevne sosiale forskjeller

·         Politikerne må ta ansvar for å legge til rette for at skolene skal kunne gjøre en god jobb

·         Sambruk av ressurser: kan kompetanse i skolen brukes på tvers av skoler slik at alle kan nyte godt av denne kompetansen?

·         Målet for arbeidet i barnehage og skole er å gi barna/elevene best mulig forutsetninger for videre skolegang og livet generelt

·         Politikerne skal ikke legge seg opp i det faglige

·         Det er store utfordringer med Reinli barnehage. Det satses på å bygge en ny barnehage i Bagn sentrum

·         Begnadalen skole: en flytting av elevene fra Begnadalen skole til en annen skole er en modningsprosess

·         En ungdomsskole i kommunen?

·         En barnehage i hver bygd med tanke på tilflytting og logistikk

·         Ett hovedmål i kommunen

·         To barneskoler

·         Ei ungdomsskole

·         3 barnehager

·         Utvikle en felles skolekultur i Sør-Aurdal

·         Bedre trepartssamarbeidet

·         Sikre at de ansatte blir hørt

·         Ikke ta bort forebyggende arbeid

·         Kommunen: se fagmiljøet som ett miljø (alle tjenester)

 

Helse og omsorg:

 

·         For at innbyggerne skal forstå kommunens tildeling, er det svært viktig med god informasjon. Vi har en utfordring her sett opp imot bygging av hall og øking av eiendomsskatt. Har de som søker tjenester god nok innsikt i retningslinjer?

·         Oppsøke innbyggerne der de er for å informere. Tidlig og god informasjon ut til innbyggerne

·         Forebyggende arbeid: legge til rette tidlig nok for at vedkommende skal kunne bo hjemme så lenge som mulig

·         Se på mulighetene for å samle tjenester: bruke ressursene best mulig

·         Større fagmiljø medfører bedre tjenester

·         Samle tilrettelagte tjenester; større tilbud og bedre kvalitet

·         Samle demens

·         Samle tilbud: bedre kvalitet, likt tilbud til alle

·         Kartlegge behov hos aldersgruppen 70 år

·         Spennende utviklingsarbeid

·         Tjenestetilbudet: vil utviklingen gå i retning av at innbyggere ønsker å betale mer for tilbudet; private aktører inn på markedet?

·         Endrede behov: kan tilbudet utformes slik at ulike behov kan ivaretas på samme lokasjon?

·         Kan hyttepasienter oppsøke et tilbud på Bagn i stedet for at "tilbudet oppsøker dem"?

·         Holdningsskapende arbeid: hva skal det offentlige ivareta?

·         Endringer: samfunnet er i endring og vi må ha en kultur for endring i Sør-Aurdal. Vi må være med! Innbyggerne, politikerne, adm

·         Bo og servicesenter: samlingssted, et senter, forebyggende og kurativ virksomhet

·         Sykehjemmet: terminal og akutte situasjoner. Opptrening. Krever personell med formell kompetanse

·         Boliger i kommunesenteret: private og kommunen bygger boliger. Samarbeid? Tilrettelegge for leilighetsbygg og private utbyggere

·         Samlokalisering av omsorgsboliger to steder i kommunen

·         Dette er en endring som er nasjonal; det er ikke bare i SAK at vi må endre

·         Velferdsteknologi i dialog med bruker og arbeidstaker. Hva mener de behovet er? Kan teknologi skape trygghet?

·         Jobbe med tilbudet rundt omsorgssentrene: Hedalen og Bagn

·         Gi et bedre tilbud på nivå 0. Enkle hjelpetiltak, eks "vaktmester"

·         Kompetanse: bruke ressurser på å videreutdanne ansatte. Holde på de vi allerede har- bindingstid. Kartlegge! Gode planer for alle tjenestene

·         Samarbeid mellom private og kommunale: ansettelser, ledige jobb

·         Informasjon ut tidligere til de "voksne"

·         God personalpolitikk

 

 

Plan og teknisk:

 

·         Adm må komme med faglig fakta slik at politikerne har et godt grunnlag å fatte beslutninger ut ifra

·         Sak til kommunestyret: prioritering innenfor vann og avløp

·         Koble på så mange abonnenter som mulig på eksisterende ledningsnett. God informasjon! Informere om fordelene med å være tilkoblet

·         Øke gebyrene: se på nivået vi allerede har. Det kan kanskje økes noe. Gradvis gebyrøkning. God informasjon!

·         Kan de øverste tomtene i Reinli legges ut for salg?

·         Få med de store hytteområdene inn i kommunalt vann- og/eller avløp

·         Ytre del: kan anlegget utvides slik at flere kan koble seg på?

·         Bygningsmassen: omsorgsboliger som ikke er attraktive bør selges.

·         Selge tomter og hus som kommunen ikke har behov for

·         Gjennomgå kommunens bygningsmasse for å kartlegge hva vi har bruk for og hva vi ikke trenger. Dette endrer seg og bør gjennomgås og vurderes kontinuerlig. Vurdere arealene vi allerede har

·         Det er et kommunalt ansvar å ha et samfunnshus. Dersom skoler legges ned er det en kommunal oppgave å ha samfunnshus

·         Struktur: bygningsmassen henger sammen med strukturen for helse og skole

·         Subsidiere tilkobling noe for å få flere abonnenter

·         Bygge nytt ledningsnett? Du må koble deg på? (ØSK)

·         Leie ut bygg som ikke er i bruk

·         God plan for boligbygging og bygging av fritidsboliger

·         Fortetting: Bagn Vestås og Stavedalen. Er det muligheter for å ha et kommunalt tilbud i disse områdene? Utrede muligheter forbundet med fritidsbebyggelse

·         De fleste vil bygge i sentrum

·         Utnytte kapasiteten som er i renseanlegget. Kan det være aktuelt med en utvidelse?

·         Redusere kostnader funksjonsbygg: utrede Reinli barnehage kontra ny barnehage på Bagn

 

Tillitsvalgte:

 

·         I endringsprosesser er det viktig at den enkelte blir sett og hørt

·         Ivareta arbeidstakerne

·         Medarbeidersamtalene må samkjøres; likhet, maler

·         Øke grunnbemanningen i stedet for å bruke vikarer. Vikarpool?

·         Mobilitet av kompetanse

·         Kvalitetsutvikling der alle deltar

·         Heve kompetanse: den gode sirkelen. Godt omdømme for kommunen. Økt kompetanse vil tiltrekke seg kompetanse

·         Snakke pent om arbeidsplassen sin

·         Holdninger: hva har kommunen ansvar for? Informasjon ut til innbyggerne

·         Vi må arbeide sammen

·         Deltidsstillinger: ha en god dialog rundt ønsket stillingsstørrelse. Deltid? Full stilling?

·         Vektlegge kompetanse

·         Prosessen ved ansettelser: går det for lang tid?

·         Ivareta og rekruttere

·         Rekruttere ungdom som er under utdanning

·         Medarbeiderskap

·         Bindningstid

Overlapping av årsverk: du må jobbe i flere tjenester inntil en hjemmel blir ledig i den bestemte tjen.