Sist oppdatert: 10.09.2018 21:52

Krevende høsthalvår for Begnadalen skole og Hedalen barne- og ungdomsskole

 

ARNE HEIMESTØL

Mens Bagn skule og Sør-Aurdal ungdomsskole ikke har endrede eller nye behov, er situasjonen en ganske annen for skolene sør i kommunen.

 

Her gjengir vi utdrag av rådmannens økonomirapport per andre tertial 2018:

 

Begnadalen skole

Nye/endre behov
På grunn av endret behov for fagarbeidere/assistenter knyttet til enkeltvedtak, har antall årsverk for fagarbeidere/assistenter økt fra 0,9 årsverk i skoleåret 2016/17 til 2,7 i løpet av skoleåret 2017/18. Dette må videreføres i skoleåret 2018/19.

Det samsvarer ikke mellom budsjettert sykelønnsrefusjon og prognose for 2018 (avvik kr 165’)og sykelønnsrefusjon vedr. fødselspermisjon (avvik kr 100’)


Organisering, inndekning. Evt. reduksjoner i tiltak/tjenester
Skolen organiseres i aldersblanda grupper (1–2, 3–4 og 5–7).
Inndekning: reduksjon i alle arter det er mulig å redusere. Det holdes tilbake 20 % permisjonsvikar lærer.


Kommentar/konsekvenser
5,4 årsverk til lærere og 2,7 årsverk til fagarbeidere/assistenter er det laveste antall ansatte vi kan forsvare med dagens behov for enkeltvedtak knyttet til § 5–1 og annen undervisning i aldersblanda grupper. Vi har et stort behov for 20 % permisjonsvikar som vil utgjøre en verdifull forskjell for elever og ansatte både kort- og langsiktig.

Skolen har krevende elevgrupper med behov for ekstra ressurser. Å holde tilbake 20 % stilling kan i tillegg medføre slitasje på øvrige ansatte og økte utgifter tilsykelønnsvikarer (en kostnad som har gått betraktelig ned siden 2016/17). Ca. 60 000 av avviket vedr. fødselspermisjon kan tilskrives at ferie for 2017 ble tatt ut i forlengelse av permisjon, og slik ikke refundert.

 

Hedalen barne- og ungdomsskole

Nye/endre behov

Skolen har første halvår 2018 hatt et merforbruk på lønn grunnet høyt sykefravær og krevende elevgrupper med behov for ekstra ressurser. Ansatt ute i svangerskapspermisjon tilsatt i 100 %, refusjon på 80 %, noe som har ført til feilbudsjettering på refusjoner svangerskap. Økning i utgifter til skoleskyss grunnet kommunalt vedtak om farlig skolevei.


Organisering, inndekning. Evt. reduksjoner i tiltak/tjenester

Reduksjon i årsverk fra august. De andre artene på driftsbudsjettet er satt på et minimum. Ved sykdom og annet fravær blir det forsøkt andre løsninger, eksempelvis sammenslåing av grupper, før det settes inn vikar.

Kommentar/konsekvenser
Skolen har redusert antall ansatte, og undervisningen foregår mer fådelt; i aldersblandede grupper. Dette kan redusere muligheten for oppfølging av den enkelte elev og medføre et større arbeidspress på de ansatte.

Ledelsen vil i enda større grad måtte gå inn som vikarer ved fravær, noe som går ut over ledelse og administrasjon. Utgifter til gjesteelever refunderes.