Sist oppdatert: 05.09.2018 16:12

20180905 Lokalt demokrati trengs i alle kommuner – også i Sør Aurdal

 

SOVEIG LIE

Det har vært "dialogmøte" på Bagn. Regler for innkalling, møteledelse og møtereferater i forhold til kommuneloven er ikke fulgt. Hvorfor?

Kommuneloven er blant annet ment å "sikre allmennheten tilgang til informasjon om saker som både blir drøftet og vedtatt i folkevalgte organer. Loven skal også legge til rette for tillitskapende forvaltning som bygger på en høy etisk standard."

Hvorfor er ikke formålet med kommuneloven når det gjelder regler for innkalling, møteledelse og møteprotokoll oppfylt i Sør Aurdal?

I disse tider er det antageligvis mange viktige ting som skal diskuteres og vedtas i folkevalgte organer i kommunen. Det kan først og fremst være sparetiltak som kan ramme bygdene på ulike vis. Derfor er det mer enn viktig at innbyggerne får vite hva som diskuteres. På den måten kan også innbyggerne engasjere seg og være med i debattene. Dette er jo rett og slett så enkelt som demokrati på lokalplan.

Kommuneloven §32 Fastsetting av møter. Innkalling. Møteledelse.
INNKALLING
Kommuneloven § 32 nr.3: "Lederen av folkevalgte organ (ordføreren) setter opp saksliste, innkaller til møtet med høvelig varsel og kunngjøres på hensiktsmessig måte. Dette gjelder også møter som er delvis lukket".

Her var det rådmannen som innkalte med to dagers varsel og satte opp sakslista. Sakslista var slik:
 

Kjøreplan for dagen blir som følger:
Innledende innlegg fra administrasjonen og HTV
Gruppearbeider
Lunsj
Gruppearbeider
Pause
Samling i plenum


MØTELEDELSE
Kommuneloven § 32 nr. 4: "Møter i folkevalgte organer (kommunestyret) skal ledes av organets leder (ordføreren)." Her ble møtet med folkevalgte organer ledet av rådmannen.

Kommuneloven § 30. Møteprinsippet. Møtebok.

MØTEBOK
Kommuneloven § 30 nr.3: "Det skal føres møtebok over forhandlingene i alle folkevalgte organer. Kommunestyret og fylkestinget fastsetter selv nærmere regler om føring av møtebok."

Spørsmål:
Hvorfor innkalte rådmannen til møtet og ledet møtet i stedet for ordføreren, der blant annet folkevalgte organer var innkalt, og hvor finnes møteboka/protokollen for møtet?

Det er vel ikke slik at rådmannen skal instruere politikerne? Eller er det et unntak i loven for Sør-Aurdal kommune? Og er "sakslista" egnet til "å sikre allmennheten tilgang til informasjon etter kommuneloven?

Det ville vært fint med svar fra kommunens ledelse. For alt har jo en årsak.
Det kan vel ikke være slik at kommunen er så liten og så gjennomsiktig at man velger å hemmeligholde møter og møteagendaer på grunn av at alle kjenner alle, og ingen vil være uenig med noen? For det ville jo passe dårlig med at folk engasjerer seg og har meninger som kan føre til sunn og god meningsutveksling som alle kan lære av.


Kommunens øverste ledelse bør sikre allmennheten informasjon. Mangel på informasjon fører til misforståelser og mistenksomhet. Og ingen er vel uenig i at rett skal være rett, og at lover skal overholdes.

Kanskje Sør-Aurdal trenger mest av alt mer ydmykhet og mer åpenhet.