Sist oppdatert: 23.04.2019 17:43

Foreslår å styrke disposisjonsfondet

  ARNE HEIMESTØL

Formannskapet er innkalt til møte tirsdag 30.4. Én av saken som skal behandles, er desisjon av regnskapet for 2018.

Regnskapet viser et netto driftsresultat på kr 749 304,- som er 2,4 mill. kr bedre enn budsjettert. Etter netto avsetninger viser regnskapet et mindreforbruk (overskudd) på kr 2 637 054,-.

Rådmannen foreslår at overskuddet avsettes til disposisjonsfondet.

Oversikten over fondsreserver nedenfor viser at dette fondet, sammen med mindreforbruket i 2018, vil utgjøre om lag 13,9 % av driftsinntektene. Et måltall er at disposisjonsfondet bør utgjøre 10–15 % av driftsinntektene til enhver tid.

Fondsreserver 2018
Disposisjonsfond

40 915 341

Regnskapsmessig mindreforbruk 2018

2 637 054

Sum fondsreserver

43 552 395

I årsmeldingen for 2018 leser vi at kommunestyret har vedtatt å benytte
kr 9 mill av disposisjonsfondet til egenfinanisering av Sør-Aurdalshallen i 2019.

Kommunen har pr. 31.12.2018 kr 14,8 mill i premieavvik, og det er ikke avsatt midler i eget disposisjonsfond premieavvik.