Sist oppdatert: 06.04.2019 09:53

Byggesaksbehandling

  Magnhild Huseby Bolstad (H) stilte spørsmål om behandling av byggesaker i kommunestyrets spørretime torsdag 4.4.

Spørsmålet
Behandling av byggesaker er viktig for både privatpersoner og næringsdrivende i kommunene. Utsettelser av byggestart kan blant annet få store konsekvenser med hensyn til planlagt fremdrift og innkjøp av varer og tjenester. Jeg har blitt kontaktet av innbyggere angående lang saksbehandlingstid for behandling av sine saker. I den forbindelse lurte jeg på om kommunestyret kunne orienteres om mengden saker som ligger til behandling og hvor lang saksbehandlingstid søkerne må kunne regne med. Oppfylles lovens krav til frister og hva gjøres evt. for å oppfylle disse hvis de ikke oppfylles i dag.

Svar ved kommunalsjef Hans Solbrekken Ruud
Saksbehandlingstiden har generelt vært lav for byggesak bakover. Det siste året ved planavdelingen har vært preget av flere langtidssykmeldinger og vakanse i stillinger. Fordi det er fagområder som er knyttet til enkeltpersoner blir det svært tydelig når dette skjer. Men – det har vært en stor fleksibilitet hos de ansatte for å få gjennomført oppgavene på avdelingen. Som en følge av dette har også enkelte områder blitt nedprioritert i denne perioden hos de forskjellige fagområdene. Byggesak er av de som har blitt prioritert å løse, men har vært utfordrende siden stillingen i praksis har vært vakant siden september i fjor.

Per nå er det rundt 40 søknader for tiltak (nye bygg, tilbygg, veger) som venter. Alle søknader som kommer inn får brev om forlenget saksbehandlingstid, for søknader mottatt etter 1. april er det tidligst juni. I tillegg kommer søknad om ferdigattester, klagesaker, fradelinger, rapporter. Kommunen har også plikt til å føre tilsyn for saker tilknyttet plan- og bygningsloven. Dette har ikke vært prioritert de siste årene på grunn av mangel på ressurser. Samme saksbehandler skal også behandle utslippssøknader for spredt avløp.

Saksbehandlingstid:
Saksbehandlingstiden skal være innen 3 eller 12 uker, alt etter som hvilken type søknad det er. Kommunen oppfyller ikke kravet om 3 ukers behandlingstid, som gjelder de fleste sakene. Dette på grunn av stor aktivitet, svært mange henvendelser via telefon, e-post og møter. I tillegg krever noen enkeltsaker store ressurser, som går på bekostning av ordinære saker.

Nyansatt saksbehandler har svært god kunnskap om plan- og bygningsloven, og krever i liten grad opplæring. Fordi det har samlet seg opp saker og henvendelser over tid og det er stor pågang med henvendelser, har vi sett oss nødt til å begrense tiden saksbehandler er tilgjengelig for henvendelser i forholdvis stor grad, slik at vi kan gjennomføre saksbehandling og redusere saksbehandlingstiden fremover.