Sist oppdatert: 30.08.2019 17:23

Svar til Svein Thorsrud: Hyttebygging – på bekostning av natur, beite og landskap

  v/ Marit Hougsrud, Svein Erik Vold, Arnstein Lie og Ingrid Øyhus

Senterpartiet imøtekommer denne diskusjonen, og det er bra at begrepet bærekraft kommer opp. Dette er et tema som bør diskuteres bredt i mange kommuner i hele landet.

Her i Valdres skal vi også ta opp temaet, nå først på et felles møte for hele Valdres på Fagernes mandag 2. september.

Natur, landskap og beitenæring er en viktig del av vår kommune, og noe vi skal ta godt vare på. På samme måte har hyttenæringen i Sør-Aurdal vært, og kommer fortsatt til å være, en viktig del av utviklingen framover for kommunen.

Med de planene og de bestemmelsene som foreligger, har man etter beste evne forsøkt å få alle interesser til å møtes på best mulig måte. Noen interesser vil komme på kollisjonskurs, og noen interesser vil det være umulig å imøtekomme. Og sånn vil det nok fortsatt være.

I Sør-Aurdal har vi forholdt oss til arealplaner som ble utarbeidet og vedtatt på 1990-tallet, der noen områder ble plukket ut som mulige hytteområder. Etter det har det blitt godkjent og vedtatt flere reguleringsplaner, da innenfor dette arealet.

Prinsippene i politikken i de senere årene har vært at det er bedre å fortette de allerede utbygde områdene, enn å ta hull på nye områder uten bebyggelse fra før.

I kommuneplanens arealdel står det om hytteområder i kommunen, og det står blant annet at «(…) skal skje på en måte som bevarer landskapsmessige sårbare områder, og som ikke kommer i konflikt med naturverdier, biologisk mangfold, friluftsområder, kulturminner, kulturlandskap eller viktige landbruksområder.»

I denne planen står det også beskrevet retningslinjer og bestemmelser om areal på hyttene, tomtestørrelse og høyde på hyttene. I tillegg har vi holdt oss til 1000-meters grense, tregrense, og avstand til vassdrag.

Når det gjelder skilting med parkeringsforbud, syns vi i Sp at det er uheldig. Vi tror ingen i kommunestyret har vedtatt reguleringsplaner som ville begrense innbyggernes tilgang til fjellet, slik innbyggerne har hatt i alle år. Dette er konflikter som vi må unngå.

Vi er helt avhengig av gjensidig respekt mellom hytteeierne og innbyggerne. Det mener vi at det i stor grad har vært, og vi håper at det vil fortsette framover.

V/ Marit Hougsrud, Svein Erik Vold, Arnstein Lie og Ingrid Øyhus
Sør-Aurdal Senterparti