Sist oppdatert: 13.12.2019 18:03

Sykefraværet i Sør-Aurdal kommune 2019

  ARNE HEIMESTØL

Registrert sykefravær hittil i 2019 i Sør-Aurdal kommune er på 7,7 %. Det egenmeldte fraværet er på 0,9 %, og det legemeldte på 6,8 %. Sykefraværet blant kvinner er på 8,7 % og blant menn på 4 %.

Vi har spurt fagleder personal, Bjørg Dokken, om hva kommunen kan spare om sykefraværet blir redusert med én prosent.

–Det er det vanskelig å gi et godt svar på. Det er riktig nok flere som har utarbeidet beregningsmodeller for hva sykefravær koster, men disse er nødvendigvis generelle, og kan derfor bli lite treffsikre, sier Dokken.

– Den direkte kostnaden ved ett sykefraværstilfelle vil variere betydelig, avhengig av flere faktorer: Om fraværet er innenfor eller utenfor arbeidsgiverperioden (dvs. om sykepenger refunderes av NAV), om det settes inn vikar for den som er syk eller ikke, og hvilken årslønn en eventuell vikar har.

Flere kostnader

– Uavhengig av den direkte økonomiske kostnaden ved sykefraværet – som en vet finnes, er det også mange indirekte og ikke-økonomiske kostnader som det er viktig for en kommune å være bevisst på, sier Dokken. – Det handler om den menneskelige kostnaden for den ansatte som er syk. Det handler om mangel på kontinuitet i arbeidsstokken dersom det ofte må settes inn vikarer med lavere kompetanse enn de fast ansatte, noe som igjen vil kunne ha innvirkning på tjenestekvalitet for brukere og innbyggere. Og det handler også om administrativt merarbeid.

Dokken opplyser at sykefraværet varierer en god del fra kvartal til kvartal, og fra år til år. – Imidlertid er det gledelig å se at noen arbeidsplasser i Sør-Aurdal kommune - som tidligere har hatt et jevnt høyt fravær - de siste par årene har hatt en betydelig reduksjon.