Sist oppdatert: 17.12.2019 08:24

Kontrollutvalget behandlet skolerapporten

  ARNE HEIMESTØL

Mandag 16.12. behandlet kontrollutvalget i Sør-Aurdal forvaltnings-revisjonsrapporten Skole i Sør-Aurdal kommune.

Dagny Thon Hovrud fra Kommunerevisjon IKS fram rapporten, og kontrollutvalget drøftet innholdet i og sin håndtering av den.

Her er vedtaket:

Kontrollutvalget tar forvaltningsrevisjonsrapport med tema Oppvekst i Sør-Aurdal kommune; skole til orientering.

 • Kontrollutvalget skal ikke ta stilling til politiske spørsmål og velger derfor å vektlegg de konklusjoner som ikke direkte berører den pågående politiske debatten om skolestruktur i sin innstilling til kommunestyret.
   
 • Kontrollutvalget sender rapporten til kommunestyret med følgende forslag til vedtak:
   
  • Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapport med tema Oppvekst i Sør-Aurdal kommune; skole til orientering. Kommunestyret ber rådmannen følge opp følgende av revisors
   konklusjoner:
    
  • Videreføre det planmessige og gode arbeidet for å sikre et godt skolemiljø
    
  • Utarbeide felles plan for grunnskolen i Sør-Aurdal kommune som kan bedre ressursutnyttelsen, fremme læring og utvikling, bedre internkontrollen, mellom annet:

   - Kompetanseutvikling for de ansatte, spesielt på IKT og alternative undervisningsformer

   - Planmessig samarbeid mellom skoler

   - Lik tilgang og bruk av læremidler, IKT-utstyr mv.
    
  • Tydelige og kommuniserte administrative rutiner, herunder Forvaltning, drift og vedlikeholds-planer
    
  • Videreutvikle kartleggingsrutinene og undervisningspraksisen, slik at flere får et tilbud innenfor ordinær undervisning.
    
  • Vurdere praktiske tiltak for å rekruttere kompetanse til grunnskolen i Sør-Aurdal kommune