Sist oppdatert: 05.12.2019 05:24

En kommune med muligheter for alle

  MANGHILD HUSEBY BOLSTAD, GRUPPELEDER, HØYRE OG OLAV KRISTIAN HUSEBY, VARAORDFØRER, HØYRE

 

Et viktig kjennetegn ved det norske kommunesystemet er generalistkommuneprinsippet. Prinsippet innebærer at alle kommuner i Norge har ansvar for de samme oppgavene. Alle innbyggere i Norge skal få like gode tjenester uansett hvilken kommune de bor i. 


Dette er et godt prinsipp, og vi kan også dra paralleller internt i kommunen vår. Uansett hvor du bor i kommunen, skal du ha de samme mulighetene for å skape din egen lykke. Kommunen skal være en medspiller for innbyggerne og støtte ekstra opp under de som trenger det mest. 

 

En ny økonomiplan skal vedtas. Vi må vi se et stykke frem i tid og spørre oss hva som er kommunens utfordringer den neste planperioden, og hvordan skal vi søke å løse dem? Hvordan sikrer vi for eksempel en god skole for alle barna, en trygg barnehage, verdig eldreomsorg, god infrastruktur, levende frivillighet og effektiv saksbehandling? Hvordan skal vi gi innbyggerne de beste verktøyene for å skape et meningsfullt liv for seg og sine.

 

De siste ukene har det vært et stort fokus på utvikling av bygdesamfunn og bolyst i forbindelse med debatten om skolestruktur. Hva som skjer med en bygd hvis skolen blir borte er absolutt et moment som må være med i vurderingen av skolestruktur.


Men det som må veie tyngst er kvaliteten på skoletilbudet vi tilbyr barna i kommunen. Barna skal få den samme oppfølgingen, like gode lærere og like forutsetninger uansett hvor de bor og hvilken skole de går på.

Det mye omtalte 2015-vedtaket er og var et godt vedtak som skulle gi forutsigbarhet. I den senere tid har det kommet fram informasjon, som gjør at vi likevel må gjennomgå og vurdere tilbudet på Begnadalen skole på tross av vedtaket fra 2015.

 

Politikere og administrasjonen må sikre at alle får de beste tjenestene vi kan gi ut ifra våre tilgjengelige ressurser. I dette må vi ikke glemme de andre oppgavene kommunen skal utføre og de ansatte i kommunen.

 

Vi ønsker oss alle en positiv utvikling med levende bygder og gode tjenester til alle våre innbyggere, og at kommunens tjenester må tilpasses med tanke på fremtiden.

Det er vår plikt som kommunens politikere å sørge for at kommunen er best rustet til å takle fremtidens utfordringer og muligheter. Disse tankene bør veie tyngst når vi skal vedta økonomiplanen og budsjettene i kommunestyret før jul.