Sist oppdatert: 13.02.2019 17:01

Ringerike satser på Nes skole

  ARNE HEIMESTØL

Nes skole hadde per 1.10.2018 23 elever. Kommunalsjef Magnar Ågodtnes i Ringerike kommune opplyser at prognosetallene for skolen er svakt nedadgående de første årene, men at de så øker igjen.

Skolen skal renoveres
Ringerike kommune forbereder nå en renovering av skolen. Skolebygget består av to deler, og den eldste delen blir rolig revet og erstattet av nybygg.

– Skolen planlegges dimensjonert for en del flere elever enn det de kortsiktige prognoser viser, slik at skolen har kapasitet til en framtidig vekst i området, sier kommunalsjefen.

– I rom- og funksjonsprogrammet som nå utarbeides, ser vi og på mulighetene for å flytte barnehagen, slik at den fysisk ligger i samme bygningsmasse som skolen. Det planlegges en politisk sak i vår der endelige beslutninger tas.

Vi får opplyst at elever i Ringerike kan søkes inn ved andre skoler enn nærskolen. Rektor ved den skole det søkes til, avgjør inntak. – En begrensende faktor her vil være kapasitet. Ved frivillig skolebytte dekkes heller ikke merutgifter til skyss, sier Ågotnes.

Ser lyst på framtida
Jeg er svært glad for at politikerne i Ringerike velger å satse på lokalsamfunnet vårt, sier rektor ved Nes skole, Ingunn Børresen. – Skolen har få elever, men både lærere og elever leverer kvalitet. Vi skårer høyt på nasjonale prøver, og elevundersøkelsen viser at trivselen på skolen er god. Støtte har vi fra foresatte også, og nå gleder vi oss ekstra over at etterspørselen etter plasser i barnehagen har vokst. Akkurat nå er det sju som står på venteliste for å få plass.