Sist oppdatert: 18.02.2019 18:17

Skoletilbudet på Fekjær psykiatriske senter

  TEKST: ARNE HEIMESTØL
BILDER: ARNE G. PERLESTENBAKKEN
Pasienter som er innlagt på Fekjær psykiatriske senter, kan få tilbud om skole på ulike nivå mens de oppholder seg på senteret – eller bor på ettervernstilbud på Fekjærtunet. To lærere organiserer tilbudet som er underlagt Oppland fylkeskommune.


Lærerne Sigrid Bredesen Fossholt og Anne Lise Stølsdokken foran skolebygningen

Karriere- og studieveiledning er en viktig del av tilbudet. Gjennom opplæringen ønsker skoletilbudet å hjelpe elevene til å mestre og å få tro på egne ferdigheter, slik at de kan gå inn i studier eller arbeid etter utskriving.

Elevene skal ha mulighet til å holde ferdigheter og interesser ved like under innleggelse ved Fekjær.

Tilbudene
Noen av elevene får opplæring i grunnskolefag som norsk, engelsk og matematikk.

Tilbudet  omfatter videre alle fag innen videregående skole. Fag de to lærerne ikke har undervisningskompetanse i, samarbeider skoletilbudet med karrieresenteret på Gjøvik å gi. Her brukes læringsplattformen Fronter.

Noen av elevene har fullført videregående opplæring, men mangler kun eksamen. Flere av disse får arbeide med grunnleggende ferdigheter innen lesing, skriving, regning og muntlig aktivitet. Dette er også aktuelt for elever som har tatt høyere utdanning.

Enkelte elever har lærevansker, og trenger faglig hjelp der de er. I sum kan man si at elevgruppen er sammensatt, og opplæringen må tilpasses den enkelte. Fekjær har årlig ca. 100 nye innleggelser ved døgnenheten. De fleste pasientene får skoletilbud.


Fra skolestua

Organisering
Det blir gitt opplæring for døgnpasienter i rusomsorg og psykisk helsevern på i alt ni institusjoner i Oppland, og Fekjær er én av disse. De som ønsker skoletilbud, søker om opplæring, og tilbud innvilges med hjemmel i opplæringsloven. Det er institusjonen som bestemmer når en pasient skal delta i skoletilbudet.

På Fekjær psykiatriske senter står miljøterapi som behandling i fokus, og skoletilbudet skal være en del av dette for pasientene. Opplæringstilbudet har også vært gitt til pasienter som får viderebehandling på Fekjærtunet. Da er de for en periode innbyggere i kommunen, har praksis i ulike bedrifter og får oppfølging i fag som de startet på i Fekjær.


Skolestuggua ved Fekjær er en gammel stue flyttet fra Søre Bakke i Hedalen

Trivsel
Vi trives godt på denne arbeidsplassen, sier lærerne Anne Lise Stølsdokken og Sigrid Bredsen Fossholt. – Samarbeidet med sosionomer, sykepleiere, idrettskonsulenter og andre yrkesgrupper er spennende.

Stølsdokken og Bredesen Fossholt setter også pris på at det er to lærere som kan samarbeide om opplæringen. – Fekjær ser at skoletilbudet er viktig, og vi lærerne deltar i samarbeidsmøter både med pasienter og ansatte. Vi har også faste møter med sosionomer med tanke på utskrivelse. Målet er å sikre god overgang for pasientene til livet etter opphold på Fekjær.

Lærerne forteller videre at elevene har svært ulik erfaring med skole og studier. – Vi forsøker å skape trygghet og tillit for at elevene skal oppleve mestring og motivasjon for videre læring.

På Fekjær legges det stor vekt på fysisk aktivitet og turer. – Vi ser hvor viktig dette er for både motivasjon og læring.

De to lærerne på Fekjær psykiatriske senter en del av et større faglig fellesskap. De får tilbud om å være med på aktuelle fagdager og turer som Fekjær har for sine ansatte.

Lærerne er ansatt i Oppland fylkeskommune med arbeidssted Fekjær. Ledelsen ved Fekjær, lærerne og skolefaglig ledelse i fylkeskommunen har to ganger årlig evaluerings-/samarbeidsmøter. Målet er å videreutvikle skoletilbudet ved sentret. – Skoletilbudet ved Fekjær fungerer meget godt og får gode tilbakemeldinger fra elever og samarbeidspartnere, sier institusjonssjef Elling Fekjær.