Sist oppdatert: 23.02.2019 06:39

Går mot positivt regnskapstall for 2018

  ARNE HEIMESTØL
I torsdagens kommunestyremøte fortalte assisterende rådmann, Karin Stegarud, at foreløpige, ureviderte regnskapstall for 2018 viser et positivt netto driftsresultat på 749 304 kroner. Dette utgjør 0,24 % av Sør-Aurdal  kommunes totale driftsinntekter for dette året.

Netto driftsresultat vil si totale driftsinntekter – driftsutgifter og resultatet på finans. Netto driftsresultat var i 2018 2,3 millioner kroner bedre enn budsjettert.

Kommunen har mottatt  4,2 millioner kr mer i skatt enn budsjettert, og har hatt om lag 2,3 millioner kr lavere utgifter til renter og avdrag enn det budsjettet for 2018 la opp til. Det ble tatt opp mindre lån enn budsjettert.

Driftsutgiftene viser bl.a. et merforbruk på områder som knytter seg til lønn, som følge av høyere tjenestetilbud – økt pedagogtetthet i barnehage/skole, økte tilbud i helse- og omsorgstjenesten, og økte overføringsutgifter som følge av kjøp av tjenester.

Kommunen har et regnskapsmessig mindreforbruk i driften på  2,6 millioner kr. Per 31.12.2018 utgjør disposisjonsfondet 40 951 241 kr.