Sist oppdatert: 06.03.2019 18:05

2019 Valg – TPK

  KOMMUNESTYREREPRESENTANTENE HANNE GRIMSRUD OG ELLING FEKJÆR

Vi kommunestyrerepresentantene på Tverrpolitisk kommuneliste (TPK) denne perioden, vil forsøke å svare på de spørsmål Solveig Lie stiller. Vi svarer i den rekkefølge som spørsmålene ble stilt. Du må gjerne ta kontakt med en av oss, for ytterligere kommentarer.

1. TPK har stilt liste i Sør Aurdal gjennom mange valgperioder av samfunnsengasjerte folk. Noen har tidligere vært aktive politikere i ulike partier, mens andre opplever det ikke er nødvendig med partipolitikk i en liten kommune. Programmet blir utarbeidet av samfunnsengasjerte folk og som ønsker å videreutvikle hele Sør-Aurdal uten å tenke partipolitikk. Med andre ord bruke de ressurser og muligheter som er i hver bygd og Bagn som tettsted.

2. I Sør-Aurdal er det mange hytter. Det er en årsak til at hytteeieren med familie har valgt nettopp kommunen vår. Hyttefamilien føler en identitet til hytta, bygda, kommunen. Blant hyttefolk er det mye ressurser. TPK vil gjerne legge til rette for at hyttefolk får bruke sine ressurser i kommunen vår – være med å videreutvikle, gjerne ta del i verdiskapning. Dette kan for eksempel være ideer og kanskje til og med gjennomføring av nye arbeidsplasser.

3. Planavdelingen er sentral i utviklingsarbeid. Dette gjelder ikke bare utvikling av nye hytteområder, men legge til rette for spredt boligbygging for folk som ønsker å bo spredt eller ha kapasitet til å videreutvikle tomter i boligfelt i Bagn og i de ulike bygder – altså i hele Sør-Aurdal. Planavdelingen skal også ha ressurser til å være katalysator for nærings- og samfunnsutvikling, når dette er avhengig av kommunal behandling. Planavdeling skal ha ressurser og kapasitet nok for til å gjennomføre saksutredning innen rimelig tid etter politiske vedtak er fattet.

4. Vi på TPK er opptatt av at folk skal få bygge og bo der folk ønsker. I Sør-Aurdal er det rikelig med plass. Tomter i spredt boligbygging kan om ønskelig være så romslige at det kan anlegges hage og gode lekearealer på tomta. Størrelsen på tomta bør være en sak mellom selger og kjøper av tomta. Vi ser meget positivt på om private vil legge ut for salg av romslige tomter til boligbygging.

5. TPK er klar på at det skal være 10-årig barne- og ungdomsskole både sør og nord i kommunen. Kommunestyrevedtaket fra 2015 står fast. Opptak ved barnehagene skal skje gjennom hele året.

6. Nesten alle kommuner i Norge har flott natur, frisk luft, foreningsliv og et variert kulturtilbud. Det som er spesielt med Sør-Aurdal er bare ca. 2 timer med bil fra store deler av kommunen vår til Oslo og Gardermoen – Norge sin hovedflyplass. For friluftinteresserte er Begna elv et eldorado for fiske og elvesport. Det meste av Vassfaret ligger i Sør-Aurdal.

7. TPK arbeider for at alle fastboende skal få tilbud om fiber til en riktig pris innen rimelig tid. Der det ikke lar seg bygge ut fiber på kommersiell basis, skal kommunen yte tilskudd, slik at fast bosetting på disse stedene vil få tilbud om fiber.

8. Tilskudd til frivillige lag og foreninger i kommunen skal opprettholdes på minimum dagens nivå. Lag- og forening som vektlegger arbeid med barn og unge, skal prioriteres i forhold til økonomisk støtte. Dette fordi slikt arbeid er helseforebyggende.

Kommunestyrerepresentantene Hanne Grimsrud og Elling Fekjær