Sist oppdatert: 05.02.2019 18:12

Valg 2019 Høyre – Svar til Solveig Lie

  OLAV KRISTIAN HUSEBY, SØR-AURDAL HØYRE

Å drifte en kommune er både politisk og administrativt krevende. Det er en krevende balanse mellom hva man ønsker og hva man kan få til med begrensede midler. Å lage et partiprogram er litt av samme øvelsen. Man vil mye og man vil arbeide for at disse målene skal nås. Et partiprogram vil inneholde korte punkter, men et større dokument er tilgjengelig for de som ønsker dette.
 

En barnefamilie vil kunne få det fint i Sør-Aurdal, men mange må bidra litt selv for å kunne innfri alle sine ønsker. Bosetting er mulig i alle grender i kommunen, men kommunen har valgt seg ut noen områder der de har tomter for salg. Det finnes i dag ledige tomter i Begnadalen, Hedalen, Reinli og snart også i Bagn. En kommunal tomt vil ha sine begrensninger. Skal man finansiere infrastruktur, bygges det tettest mulig og nærest mulig eksisterende anlegg. Tomtene er ofte mellom 1 og 2 mål. Ønsker man større tomt må man kjøpe flere, eller finne private tilbydere. I dag ser vi at den største muligheten for rimelige og store tomter er i Reinli. En annen mulighet er eksisterende eiendommer som legges ut for salg.

 

Oppvekst.

Sør-Aurdal har i dag 3 kommunale barnehager. Høyre ønsker at private også kan få drifte barnehager i vår kommune. Det er ofte ledige plasser, men administrasjonen og de ansatte er avhengig av forutsigbare forhold, og skal man flytte til en kommune, er det lurt å gi signaler om dette i god tid når man trenger plass i barnehage og skole. Om barnet får plass på dagen kan man ikke svare på før man vet hvor i kommunen dere skal bo og alderen på barnet.

Skolene i kommunen gir god undervisning og har fine arbeidsmiljøer. Uansett er en skole avhengig av et stabilt elevtall for å kunne tilby opplæring med god kvalitet.  I dag har ingen spesielt lang reisevei til skolen i kommunen. Høyre ønsker ikke å forandre på dette, men understreker at det alltid må være en tilpasset løsning med tanke på økonomi, barnetall og barnas ønsker.

Det er sjelden man hører at barn i Sør-Aurdal ikke har hatt en god oppvekst, men dette skal ikke være noen sovepute. Man må alltid være på vakt mot mobbing og andre elementer som kan føre til at barn faller utenfor. En god kontakt mellom skolene og den videregående skolen er også viktig.

 

Bosetning.

Å opprettholde bosetningen i alle bygder i kommunen er selvfølgelig ønskelig, men det kan ikke bestemmes av politikere. Vi ser i dag at flyttingene har en overvekt mot byer og tettsteder, og om det er der folk vil bo, så må de få lov til det. I vår kommune er det en økning av befolkningen i Bagn.

Fritidshus som boliger må tenkes nøye gjennom. Det kreves gjerne tilgang til skoleskyss, hjemmetjeneste og infrastruktur. Det må planlegges nøye, men vi ser for oss områder som kan være aktuelle for en blanding av fritidsboliger og fastboende.  Sør-Aurdal og resten av Valdres bør også lage en felles plan for videre utbygging av områder til fritidsbebyggelse.

Bolystprosjektene har ført til mye positivt. Vi har flere innbyggere som har kommet til gjennom disse prosjektene, og andre prosjekter har blitt satt i gang gjennom dette arbeidet.  Det har dessverre manglet oppfølging av prosjektene.

Veistandard. Vi kan gjennom våre partiapparater arbeide for en høyere prioritering av vårt riks og fylkesveinett. E16 gjennom kommunen har høy standard, men fylkesveiene henger langt etter ønskelig nivå. Sør-Aurdal kommune har en del veier å vedlikeholde og noen av disse burde enten vært fylkesveier eller overdratt til private

Sør-Aurdal kommune vil kunne imøtekomme de fleste ønsker, men ikke alle ønsker er forenelig. Ønsker man en kommunal tomt, men ikke i byggefelt, er dette ikke mulig. Ønsker man best mulig tilgang til god vei, kommunale tjenester og infrastruktur bør man bosette seg i forhold til dette. At aktører nå tilbyr bedre tjenester innen nettilgang og telefondekning er bra. Og kommunen bør ikke bruke sine midler der disse aktørene gjør dette tilgjengelig, men heller støtte opp om en videreføring av infrastruktur til andre områder. Skal man få mest mulig for pengene bør man vente litt og se hva som tilbys av andre.

 

Markedsføring og utvikling.

Høyre mener at kommunen gjør for lite for å tiltrekke til seg nye innbyggere. Det kan gjøres mye med aktiv markedsføring i pressen og for eksempel ved å delta aktivt på arrangementer der mulige innbyggere treffes. Det kan også gjøres mer for å holde kontakt med ungdom som er under utdanning og etablering. Vi har tidligere vært med på slike aktiviteter, og det trenger ikke koste mye, men god planlegging. Å bidra til utvikling av eksisterende næring er selvfølgelig positivt, men de gode næringsaktørene vil selv være best på dette.

En Valdres-portal vil være et middel for å synliggjøre Valdres allerede nederst i dalen. For de fleste begynner Valdres allerede på Nes i Ådal, og en bedre markedsføring av både vår kommune og resten av Valdres ville være på sin plass her. En portal kan være både et fysisk landemerke og portal i media.  Høyre mener også at Sør-Aurdal har vært for beskjedne og ikke markert seg nok i markedsføringen av Valdres, og vi burde tatt en større del av oppmerksomheten. Kommunene arbeider sammen, men det er de enkelte kommunenes ansvar å sørge for at de utnytter oppmerksomheten på en best mulig måte.

 

Næringslivet skal være selvgående, men det er viktig at kommunens administrasjon og politikere trer støttende til ved spesielle utfordringer eller nyetableringer. Det må også tilstrebes å kunne tilby ledige arealer for kontorer, butikker eller industri. Sør-Aurdal har industritomter tilgjengelig på Begna, men mange ønsker arealer på Bagn. Høyre mener også det kan gjøres mer for å finne etablerte bedrifter, som kan ha fordel av å etablere seg i vår kommune.

 

Program. Partiprogrammene er temmelig like. Det er tross alt samme kommune og samme utfordringene vi er opptatt av. Den største forskjellen er tanker rundt kommunereformen og en sammenslåing av kommunene i Valdres. Høyre er klart for en slik sammenslåing og ser at vi i Sør-Aurdal kan komme styrket ut av et slikt samarbeid.

Det er også bred politisk enighet om at midler til barn og unge skal prioriteres. Sang og musikkmiljøet i kommunen er sammen med idretten gode krefter som arbeider godt sammen. Det vil alltid være tiltak som må nedprioriteres til fordel for andre, men vi håper at summen av gode tiltak skal være til glede for alle.

 

Sør-Aurdal Høyre

Olav Kristian Huseby

Gruppeleder