Sist oppdatert: 02.01.2019 17:25

Kommuneloven endret

  ARNE HEIMESTØL

Fra 2019 blir det innført kommunal betalingsplikt for utskrivningsklare pasienter også innenfor psykisk helsevern og rusbehandling. Betalingsplikten skal gjelde for pasientens oppholdskommune og ikke folkeregistrert kommune.


Fekjær psykiatriske senter

Vi har spurt daglig leder ved Fekjær psykiatriske senter, Elling Fekjær, hvilke tanker han gjør seg om denne endringen. Her er svaret vi har mottatt på e-post:

Kommunene i Norge har de siste årene fått et større ansvar for å gi nødvendig helsehjelp også til folk med psykiatriske problem eller har rusproblem. Dette kan føre til utfordringer for en del kommuner. Som kjent er døgnavdelinger for behandling på spesialistnivå de siste årene bygd mye ned. Nasjonale føringer og beslutninger sier behandling skal dreies mer mot poliklinisk behandling. Døgnbehandling er for de sykeste – gjerne folk med aktiv psykose, er meget suicidale, har alvorlig personligproblematikk og ofte med sammensatte problemstillinger – eks psykiatri og rus.

Blant den norske befolkningen er psykiske problem stigende i hyppighet og også i alvorlighetsgrad. Psykiatri er blitt den store folkesykdommen i Norge.

Dette gjør at bl.a. Fekjær har et klart større press på å få behandling. Antall søknader fra hele Helse Sør-Øst er raskt stigende. Vi mottar også søknader fra andre helseregioner, ja fra hele Norge.

Det er da viktig at ingen utskrivningsklare pasienter blir værende i Fekjærsystemet utover nødvendig behandlingstid. Fekjær har dyktige sosionomer som sammen med annet fagpersonell arbeider mye med utskrivningsprosesser. Det avholdes ofte flere ansvarsgruppemøter.

Fekjær sin klare erfaring er at kommuner generelt strekker seg meget langt for å gi pasienten et så godt tilbud som mulig etter utskriving.

Med de stadig større oppgavene kommunene blir pålagt også i forhold til å gi nødvendig helsehjelp til alvorlige psykiatriske pasienter, er det Fekjær sitt ansvar og plikt å forberede utskrivelsen så godt som mulig. Dette for å gi kommunen hvor pasienten ble innlagt fra, mulighet til å bygge opp et riktig tilbud til pasienten etter utskrivelse.

Imidlertid er Fekjær fra 1. januar 2019 pliktig til å innrapportere til Helse Sør-Øst om mulig utskrivningsklare pasienter, og som den aktuelle kommune ikke kan gi et nødvendig helsetilbud etter utskrivelse.