Sist oppdatert: 04.01.2019 20:08

Krevende utfordring for Hedalen idrettslag

  ARNE HEIMESTØL
Hedalen idrettslag skal renovere lysløya ved skolen for vel 1,47 millioner kroner, men får ingen støtte fra kommunen – og må vente inntil fire år på tippemidler. Samtidig søker kommunen om tippemidler til klatrevegg i Sør-Aurdalshallen – et nytt tiltak der kommunal medfinansiering hører med.

Det er et vilkår for å kunne søke om spillemidler at anlegget er del av en vedtatt kommunal plan som omfatter idrett og fysisk aktivitet. (Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet – 2018. For tildelinger i 2019).

Først med – så strøket
I høringsutkastet til Kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet i
Sør-Aurdal kommune 2018–2021 var lysløype i Hedalen, rehabilitering av lysanlegg satt opp på 5. plass under ordinære anlegg med total kostnadsramme på 1 303 000 kr. Kommunale midler var oppført med 226 000 kr i 2018 og 126 000 kr i 2019.

Da formannskapet, og seinere kommunestyret, fikk planen, var det kommunale tilskuddet fjernet. Formannskapet, og seinere kommunestyret, vedtok dessuten at lysløypa ikke skulle være med på prioritert handlingsprogram for 2018.

Inne i planen – men uten kommunal støtte
27.11.2018 behandlet formannskapet sak 18/6927 – Rullering av handlingsprogrammet for år 2019 til Kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet i Sør-Aurdal kommune 2018-2021. Her vedtok formannskapet å prioritere Hedalen lysløype, rehabilitering lysanlegg og omlegging av løypetrasé, Hedalen (ny), på 6. plass på ordinære anlegg. Kostnadsrammen for tiltaket er nå satt til 1 474 763 kroner. HIL søkte om kommunalt tilskudd på 393 272 kr, men fikk avslag på søknaden fordi kommunen ikke gir støtte til denne typen anlegg i planperioden.

Vil prøve å gjennomføre prosjektet likevel
Leder i HIL, Ola Jonny Fossholt, opplyser at HIL likevel vil prøve å gjennomføre prosjektet. Tippemidler kan utgjøre 1/3 av prosjektkostnader, og merverdiavgiften blir refundert. Idrettslaget har fått opplyst at det kan ta inntil fire år før tippemidler utbetales.

Klatrevegg i Sør-Aurdalshallen
Idrettsrådet behandlet handlingsprogrammet på sitt årsmøte 25.11.2018 – to dager før formannskapsmøtet. I protokollen leser vi følgende:

Sør-Aurdal idrettsråd godkjenner/ønsker at klatrevegg i den nye Sør-Aurdalshallen kommer inn på handlingsprogrammet slik at en kan søke spillemidler. Prioritet blir da nr. 8.

Formannskapet tok dette innspillet til følge. Debatten i formannskapet gikk blant annet på om en burde ha byggekomitémøte, men det ble ikke framsatt krav om det.

Kommunen søker
Nå søker kommunen om spillemidler til klatrevegg. Vi har spurt bygningsrådgiver Oddleiv Juvkam om hvordan man tenker å finansiere den kommunale egenandelen. Her er svaret vi har fått:

Det stemmer, det vil bli søkt om spillemidler til klatrevegg i Sør-Aurdalshallen nå i januar.
 

Det var i utgangspunktet tenkt at denne klatreveggen skulle bygges seinere, etter at idrettshallen var ferdig.
 

Idrettsrådet kom med innspill om å bygge denne samtidig med resten av hallen, og vedtok at dette skulle prioriteres i forhold til søknad om spillemidler.
 

Fordelen med å bygge samtidig med resten av hallen:
 

  1. Dette er besparende i forhold til å måtte rive/gjøre om detaljer seinere for montering av veggen.
     
  2. Det muliggjør enklere veggkledning under klatreveggen.
     
  3. Kommunen kan bruke del av kostnad for selve hallen i kostnadsoverslag for søknad til klatreveggen, i motsetning til om klatreveggen bygges seinere.
     
  4. Klatreveggen kan tas i bruk umiddelbart etter at hallen er ferdig.

 

Kostnad for selve klatreveggen inkl. tjukkaser, fester, montering m.m. vil være på ca. 750 – 800 000 kr inkl. MVA.

Dette vil være en klatrevegg i det ene hjørnet av hallen, fra golv til tak, med 10 – 12 m lengde.
 

Det vil både være mulighet for klatring med topptau og buldring, uten sikring, bare med en tjukkas på golvet.

 

I søknad om tippemidler vil en forholdsmessig del av kostnad for idrettshallen på ca. 1,4 mill. kr inngå i kostnadsramma,

slik at totalkostnad for klatreveggen vil være på vel 2,1 mill. kr.
 

Det kan gis tippemiddeltilskudd på 700 000 kr til en klatrevegg i idrettshall.

 

Dersom det innvilges maksimalt tippemiddeltilskudd, vil nettokostnad for kommunen trolig bli på bare 50 – 100 000 kr for bygging av klatreveggen, og dette tas av uforutsatt-posten på hallen.

 

Dersom det ikke innvilges tilskudd til bygging av klatreveggen, vil denne trolig ikke bli bygget nå.

I saksframlegg for den kommunale planen for idrett og fysisk aktivitet formannskapet fikk til behandling i august 2017, leser vi følgende:

Budsjettprosessene de siste årene har vært krevende og administrasjonen mener en i planperioden ikke uten videre kan påregne å kunne øke det årlige tilskuddet til anleggsutbygging i regi av lag og foreninger ut over dagens nivå på kr 200 000.