Sist oppdatert: 10.06.2019 20:08

Spørsmål til ordfører Kåre Helland

  ARNE HEIMESTØL

Torsdag 13. juni skal det være dialogseminar og kommunestyremøte i Sør-Aurdal kommune. Hedalen.no håper at ordføreren kan svare på spørsmål vi stiller i denne artikkelen.

Gyldig formannskapsvedtak?
Formannskapet behandlet i 28. mai saken Valdres Storhall AS
Søknad om kommunal garanti og støtte i rettstvist. Her ble det vedtatt å bruke midler fra disposisjonsfondet. Denne saken kommer ikke opp i kommunestyret 13. juni. 

Hedalen.no viser til reglementsheftet for Sør-Audal kommune pr. mai 2016, § B-03 under "saker som avgjøres av kommunestyret selv".

  1. Mener ordfører at vedtaket i formannskapet i saken Valdres Storhall AS Søknad om kommunal garanti og støtte i rettstvist er gyldig?

Dialogseminar
23. august 2018 var det invitert til dialogseminar i Sør-Aurdal kommune. Det var administrasjonen ved rådmannen som inviterte kommunestyret, hovedtillitsvalgte og hovedverneombud til seminaret. Invitasjonen lå ute på kommunen sin møtekalender for kommunestyremøter.

Det fremgikk ikke av invitasjonen hva som var tema på møtet, men det fremgikk at det skulle innledes ved administrasjonen og hovedtillitsvalgte, og at det deretter skulle gjennomføres gruppearbeid.

24. august 2018 bad Hedalen.no om innsyn i møtereferatet med henvisning til at rådmannen hadde opplyst om at møtet var offentlig. Kommunen avslo innsynskravet i brev s.d. med begrunnelse at det kun forelå notater som var til internt bruk for administrasjonen. Hedalen.no klaget dette avslaget inn for Fylkesmannen.

Fylkesmannen konkluderte med at Sør-Aurdal kommune måtte levere ut notater fra dialogseminaret. I tillegg skrev fylkesmannen følgende i sitt vedtak i klagesaken:

Fylkesmannen legger, på bakgrunn av tidligere kontakt med kommunen, til grunn at dialogseminaret var åpent for presse og tilhørere. På denne bakgrunn kunne enhver møtt opp og fått tilgang til den informasjonen som ble lagt fram på seminaret. Fylkesmannen vurderer at notater fra seminaret ikke
tilfredsstiller vilkåret til å være organinterne i offl. § 14 sin forstand. Kommunen kan ikke unnta notatene fra dialogmøtet fra offentligheten.

Fylkesmannen vil avslutningsvis legge til at møter med folkevalgte skal følge saksbehandlingsreglene i kommunelovens kapittel 6, blant annet §§ 30 og 31.

Hedalen.no legger til grunn at dialogseminaret 13. juni er åpent for publikum og presse. Vi har følgende spørsmål:

  1. Vi har fått opplyst at program for dialogseminaret er sendt til kommunestyrets medlemmer på e-post. Hvorfor er ikke dette dokumentet publisert på kommunens hjemmeside?
     
  2. Mener ordføreren at innkallingen til dialogmøtet tilfredsstiller de krav kommuneloven stiller?
     
  3. Vil dialogseminaret bli overført via kommune-TV?