Sist oppdatert: 11.05.2019 18:35

Marit Hougsrud svarer

  ARNE HEIMESTØL

Skolesaken og bolystprosjektet engasjerer mange. Vi har stilt ordførerkandidat Marit Hougsrud (Sp) en rekke spørsmål.

Spørsmålene er gjengitt med kursiv skrift, og svarene vi har mottatt på e-post, finner du med innrykk.


Hvorfor kom skolesaken opp igjen nå? Se dette oppslaget fra 19.6.2018.

Kommunestyret har vedtatt en økonomiplan som også innebærer sparing i budsjettene. Som et ledd i dette har rådmannen fremmet saken «Bærekraftig kommune», som omhandler endringer i drift på flere områder, også innen skole.

I tillegg er prognosene dårlige for Begnadalen, og viser at om tre-fire år er vi nede på det satte antallet over en tre-års periode, og enkelte politikere har fått signaler fra foreldre som ønsker en endring før det har gått tre år. Vi har også fått signaler fra foreldre som ikke ønsker en endring, og vi skal ta alle henvendelser på alvor. Derfor valgte formannskapet å si ja til en spørreundersøkelse nå.

Det har vært liten politisk vilje til å ta opp igjen dette, og det er vedtaket i sak 006/15 som fortsatt gjelder.

Slik er du sitert i Valdres: – Jeg vil jo også ha skole i Begnadalen. Men jeg vil ikke ha skole for enhver pris. Den prisen er det ungene våre som betaler. Det må være en god skole, og ungene våre må ha det bra, sa Hougsrud.
Kan du utdype hva du mener med dette utsagnet?

På et generelt grunnlag mener jeg at det er visse forutsetninger som må være til stede for å ha en skole. Dersom miljøet blir for lite, kan det bli veldig sårbart for både unge og voksne. Det må være mange nok unger på skolen, og ungene må ha mange nok lærere, og både lærere og elever må trives. Dersom dette ikke er til stede, går det ut over ungene. Skolen er veldig viktig i ei bygd, men den er tross alt viktigst for de ungene som går der.

Hva legger du i begrepet skolekvalitet, og hvordan bedømmer du kvaliteten på skolen i Begnadalen?

At læreplaner blir fulgt og undervisningsmål blir oppnådd. I tillegg må ungene ha det bra sosialt, de skal finne venner i skolegården, de skal føle seg trygge, og de skal ha kvalifiserte lærere som trives.

Hva er ditt inntrykk av skolekvalitet på de øvrige skolene i Sør-Aurdal?

Kommunebarometeret viser at vi har noen områder i skolen som har utfordringer. Men som politiker har jeg ingen grunn til å tvile på kvaliteten i skolen i Sør-Aurdal, vi har mange dyktige ansatte som gjør en super innsats med de ressursene som er tilgjengelig.

Hvorfor er det nødvendig å lage en så omfattende spørreundersøkelse blant foresatte i Begnadalen skole og Begnadalen barnehage?

Fordi det er nødvendig med et godt grunnlag for å fatte beslutninger. Prognosene er dessverre dårlige for Begnadalen, og tilbakemeldinger fra foreldre viser at det er delte meninger. Derfor sa formannskapet ja til å gjøre spørreundersøkelsen nå.

Kan du gi uttrykk for ditt syn på fritt skolevalg og begrunne det?

Jeg syns det er en fin rettighet foreldre og elever kan ha. Samtidig vil det jo være uheldig for ei bygd dersom man velger forskjellig.

Hvilke følger mener du nedlegging av Begnadalen skole kan få for bolyst, næringsliv og bosettingsprosjektet i bygda?

Jeg tror det vil virke negativt på bolyst-prosjektet. Men vi må også konstatere at det dessverre ikke har flyttet mange nok til bygda de siste 20 åra selv om vi har hatt den skolestrukturen vi har i dag.

Hva mener du er viktigst å ta hensyn: Prognoser for elevtall ved Begnadalen skole eller faktisk elevtall?

Det velger jeg å se i sammenheng. For Begnadalen har progno-sene stemt ganske bra med faktiske tall.

Hva mener ordførerkandidaten kan gjøres for å få flere til å flytte til Sør-Aurdal og motvirke fraflytting?

  • Fortsette å tilby gode tjenester til innbyggerne

  • Bevare den næringa og de arbeidsplassene vi har

  • Boenheter som folk etterspør må gjøres tilgjengelig

  • Folk må få bygge hus der de ønsker

  • God dialog med de unge som er under utdanning

  • Kommunen må i størst mulig grad tilby stillinger som man kan leve av

  • God fiberdekning, slik at folk kan ta med seg jobben sin til vår kommune

  • Markedsføre kommunen som «sentral», vi har kort vei til byen og kort vei til fjellet

  • Så må vi alle ta et ansvar for å framsnakke kommunen :-)