Sist oppdatert: 21.05.2019 18:44

– Sør-Aurdal kommune har tatt høyde for renteøkning

  ARNE HEIMESTØL

På Dagsnytt sin morgensending var det i sist mandag et innslag om hvordan kommunene vil klare en forventet renteøkning i år. Vi har stilt fagleder økonomi, Elling Olav Weimodet, fire spørsmål knyttet til kommunens gjeld.

Hva er den gjennomsnittlige nedbetalingstiden kommunen vår har på sine lån nå?

Sør-Aurdal kommune har lånetyper som varierer fra seks måneder til 50 års løpetid. Gjennomsnittlig kapitalbinding er for tiden på ca. 10 år.

Hva betaler kommunen i gjennomsnitt på renter og avdrag for hver lånte million?

Sør-Aurdal kommune har i sin økonomiplan lagt til grunn en beregning på 40 års løpetid på nye lån og en budsjettrente på
4 %. Det vil si kr 25 000,- i avdrag og kr 40 000,- i renter. For tiden er kommunens gjennomsnittlige rente siste 12 md. på
3,13 %, altså noe under det vi har lagt til grunn i økonomiplan.

Hvilken betydning får omgjøring av lånetype for nedbetalingstid og renter?

Det antas at du her etterspør hvilken effekt en reduksjon av størrelse på sertifikatlån, evt. det å ikke benytte seg av sertifikatlån i det hele tatt, vil få for kommunen.

Sør-Aurdal kommune har en anbudsrunde hver 6. måned på den delen av vår låneportefølje som er sertifikatlån. Differansen mellom rente på sertifikatlån og opp til ordinært flytende rente (pt rente) varierer en del på de forskjellige rulleringene, men en differanse på mellom 0,5–0,7 % høyere rente på ordinært pt lån gir en pekepinn på effekten.

På et lån på 50 millioner kr må man derfor forvente mellom
250 000 og 350 000,- kr høyere rentekostnader pr. år ved å benytte pt lån i stedet for sertifikatlån.


På nyhetene var det i sist mandag et innslag om hvordan kommunene vil klare en forventet renteøkning i år. Hvordan vil kommunen vår takle en evt. renteoppgang på 1 prosentpoeng?

Sør-Aurdal kommune har, som nevnt over, allerede lagt inn en buffer mot renteøkning. Vi har pr. i dag en gjennomsnittlig rente siste 12 mnd på 3,13 %, men har lagt inn 4 % rente til grunn i økonomiplan.

Vi har også noen renteswap-avtaler med forholdsvis høy rente som vil utløpe i økonomiplanperioden, og disse er blitt erstattet av forward start renteavtaler med atskillig lavere rente (dette er nærmere omtalt i k sak 044/18, og det henvises i denne forbindelse også til kommunens reglement for finans- og gjeldsforvaltning).

Dette vil bidra til at den gjennomsnittlige rentesats siste 12 md. blir ytterligere redusert. En renteøkning på 1 % vil ved en helårseffekt gi økte rentekostnader på 10 000,- kr pr. million opplånte kroner.

Årets låneopptak for 2019 er tatt opp nå i mai 2019. Total gjeld er etter dette på ca. 253 millioner kroner. Sør-Aurdal kommune mener at det er tatt høyde for en renteøkning på 1 prosentpoeng i budsjett 2019.