Sist oppdatert: 24.05.2019 15:55

Ressursknapphet i skolene

  ARNE HEIMESTØL

Tirsdag 28. mai skal formannskapet behandle saken Budsjettoppfølging 2019. Her er det gitt en statusrapport for tjenestene. Situasjonen i de fire skolene synes å være presset.

Vi gjengir utdag av økonomirapporten rådmannen har lagt fram.

Hedalen barne- og ungdomsskole
HEBU har økt behov for ressurser til pedagog og assistent fra høsten 2019, dette da skolen har endrede sakkyndige vurderinger med økte timer til spesialundervisning.

Skolen har også fått ny gjesteelev medressursbehov. Dette er økte behov
som ikke løses innenfor eksisterende ressurser og bemanning. En stor
andel av denne økningen dekkes inn ved refusjon.

Skolen må tilsette assistent og pedagog som dekker behov for spesialunder-visning. Dekkes delvis opp av hjemmekommune.

Konsekvensen av økte behov innenfor rammen gjør at tilpasset undervisning/ ordinær undervisning må foregå med færre delingstimer i basisfagene på alle trinn. De er ikke rom for noen delingstimer på ungdomstrinnet.

Begnadalen skole
I løpet av budsjettåret har skolen fått flere sakkyndige vurderinger med
anbefaling om spesialundervisning. Antallet årsverk ved skolen er lavt,
og grupper er allerede slått sammen.

Det er slik ikke mulig å ivareta nye vedtak innenfor eksisterende bemanning.
Skolen venter i tillegg på tilbakemelding fra høyskoler på om lærerne tas inn på videreutdanning.

Antallet årsverk ved skolen må økes utover budsjetterte årsverk fra høsten 2019. I prognosen er det lagt inn ett ekstra årsverk lærer fra august 2019 for å ivareta to av vedtakene. Skolen venter på ytterligere to sakkyndige vurderinger.

Bagn skule
Endring i elevgrunnlaget gjør at skolen kan redusere noe i bemanning fra august 2019. Samtidig er vi varslet om sakkyndig vurdering som anbefaler
enkeltvedtak om spesialundervisning. Eventuelle utgifter til dette er ikke lagt inn i prognosen. Skolen venter i tillegg på tilbakemelding fra høyskoler på om
lærerne tas inn på videreutdanning.

Ved vedtak om spesialundervisning ser vi alltid på hva vi har mulighet til å få til innenfor vedtatte budsjettrammer. Timeplanene for høsten 2019 er ikke klare.

En konsekvens av å omdisponere ressurser til spesialundervisning, er at
ressurser til tilpasset undervisning/ordinær undervisning reduseres:

Sør-Aurdal ungdomsskole
SAUS har et større behov for assistentressurser fra høsten 2019, dette i henhold til sakkyndige vurderinger. Det var ikke rom for dette i budsjettet for 2019, og skolen må slik omdisponere ressurser slik at de kan ivareta dette.

Det er i tillegg redusert årsverk til lærere fra høsten 2019. Skolen venter i tillegg på tilbakemelding fra høyskoler på om lærerne tas inn på videreut-danning.

Grupper må slås sammen.

Skolen har omdisponert ressurser slik at assistentressursen kan økes noe fra
høsten 2019. Denne økningen er nødt til å videreføres i budsjettet for 2020.
Det kommer tilbake en lærer fra permisjon i 2020, en fast hjemmel som ikke ligger inne fra august 2019.

En konsekvens av å omdisponere ressurser til spesialundervisning, er at
ressurser til tilpasset undervisning/ordinær undervisning reduseres.